R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 79
din 27 iulie 2006
privind darea în folosință gratuită a unor clădiri din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str. Köteles Samuel, nr. 33

Consiliul Județean Mureș,

Analizând Expunerea de motive a Direcției economice nr.9279/13.07.2006, În conformitate cu prevederile art.25 din Legea 481/2004 privind protecția civilă, cu completările și modificările ulterioare,a art.126 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,
În temeiul art.109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

hotărăște :

Art.1. Se aprobă darea în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani a clădirii P+1, corp C1, din imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Köteles Samuel, nr. 33, Oficiului de Mobilizare a Economiei și Pregătire a Teritoriului pentru Apărare Mureș.
Art.2. Se aprobă darea în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani a clădirilor, corp C2, C3, C4, C5 din imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Köteles Samuel, nr. 33, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mureș.
Art.3. Elementele de identificare ale clădirilor sunt cuprinse în Planul de amplasament și delimitare a imobilului, respectiv în Planul clădirilor,anexate în copie, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. De îndeplinirea prezentei hotărâri răspunde Direcția economică.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției economice, Oficiului de Mobilizare a Economiei și Pregătire a Teritoriului pentru Apărare Mureș și Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr 9279/13. 07. 2006

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor clădiri din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str. Köteles Samuel, nr. 33

În baza Ordonanței nr.88/2001 privind înființarea , organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, s-a înființat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență prin reorganizarea Comandamentului de Protecție Civilă și a Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.
Conform articolului 16 din Legea 481/2004 privind protecția civilă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență realizează coordonarea de specialitate a activității de protecție civilă a inspectoratelor pentru situații de urgență județene prin centrele operaționale din structura acestora.
Măsurile organizatorice și de pregătire pe linia protecției civile au caracter permanent și se intensifică la instituirea stărilor excepționale și la declararea mobilizării sau pe timp de război.
Coordonarea, controlul și acordarea asistenței tehnice de specialitate în domeniul protecției civile se asigură la nivel central de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar la nivel local de către inspectoratele județene.
Articolul 25 din Legea 481/2004 prevede obligația consiliilor județene de a asigura spațiile necesare funcționării inspectoratelor județene pentru situații de urgență, paza și securitatea acestora precum și spațiile pentru depozitarea materialelor de intervenție.
Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, înființat în baza Hotărârii de Guvern nr.111/2004 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, are în structura sa la nivelul fiecărui județ, oficii județene de mobilizare a economiei și pregătirea teritoriului pentru apărare.
Actualmente, Oficiul de Mobilizare a Economiei și Pregătirea Teritoriului pentru Apărare Mureș funcționează în Palatul Administrativ.
Întrucât, atât Oficiul de Mobilizare a Economiei și Pregătirea Teritoriului pentru Apărare Mureș cât și Direcția Regională de Integrare Europeană din cadrul Consiliului Județean nu-și pot desfășura activitatea în condiții optime datorită insuficienței spațiilor, în vederea remedierii acestei situații propunem mutarea Oficiului în corpul de clădire C1 al imobilului în care își desfășoară activitatea Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mureș.
Având în vedere cele expuse, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Emil Groza