R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 77
din 27 iulie 2006
privind aprobarea participării Consiliului Județean Mureș, în calitate de membru fondator la înființarea Asociației "Mureșul 2005"

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere Expunerea de motive nr. 8759 din 14.VII.2006 la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Mureș, în calitate de membru fondator, la înființarea Asociației "Mureșul 2005",
În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și ale Legii nr.195/2006 privind descentralizarea,
În temeiul art.11, art.104 alin.6 lit."c", precum și al art.109 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă participarea Consiliului Județean Mureș, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației "Mureșul 2005".
Art.2. Se însușește proiectul Actului Constitutiv și al Statutului Asociației "Mureșul 2005", conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă contribuția Consiliului Județean Mureș la patrimoniul inițial al Asociației în valoare de 20.000 lei.
Art.4. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Mureș să semneze Actul Constitutiv și Statutul Asociației "Mureșul 2005".
Art.5. Serviciul de Administrație Publică și Secretariat va comunica prezenta hotărâre Direcției Economice, Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcției de Dezvoltare Regională, Integrare Europeană

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Mureș ca membru fondator la constituirea Asociației "Mureșul 2005"

În contextul prevederilor privind amenajarea teritoriului, cuprinse în Legea nr.350/2001, ca necesitate rezultând din tendințele contemporane de dezvoltare în spațiu, reglementate sau în curs de reglementare, la nivel european, național, regional și județean, se apreciază ca oportună demararea acțiunilor de constituire a parteneriatelor comunităților locale și stabilirea relațiilor de colaborare privind armonizarea politicilor și programelor proprii de dezvoltare economică și social-culturală, pe zone și subzone ale județului nostru, pe principiul specificității din punct de vedere geografic, geomorfologic al resurselor naturale și umane, tradiționale și culturale.
Fragmentarea administrativă excesivă are drept rezultat o capacitate administrativă slabă a comunelor și orașelor mici, care în cele din urmă, afectează calitatea serviciilor publice și nivelul de trai al cetățenilor. Totodată, în vederea realizării transferului de competențe în procesul de descentralizare și a exercitării acestora în condiții de eficiență, conform dispozițiilor Legii nr.195/2006, este necesară întărirea capacității administrative a unităților administrativ-teritoriale implicate în acest proces, scop în care acestea se pot organiza în asociații de dezvoltare intercomunitară.
În urma unor consultări și dezbateri în care au fost implicați reprezentanții unor consilii locale din zonă, respectiv Luduș, Bogata, Ațintiș, Chețani, Cuci, Bichiș, Zau de Câmpie, Sânger, Tăureni, Valea Largă, Șăulia, Grebeniș, Miheșul de Câmpie, precum și a Consiliului Județean Mureș, s-a configurat necesitatea dezvoltării în parteneriat a acestei zone prin înființarea Asociației "Mureșul 2005".
Asociația are ca scop realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal și regional și furnizarea în comun a unor servicii publice locale de calitate și eficiente.
Obiectivele Asociației sunt următoarele:
- sprijinirea dezvoltării infrastructurii zonale;
- armonizarea și reprezentarea unitară a intereselor comune ale colectivităților locale, în vederea dezvoltării economico-sociale echilibrate
- reprezentarea intereselor zonei în relațiile cu alte organizații;
- susținerea inițiativei locale urmărind sistematizarea propunerilor din domeniile economice, sociale culturale în contextul dezvoltării regionale;
- întocmirea de studii și proiecte pentru prevenirea dezastrelor;
- participarea în programe de dezvoltare regională;
- participarea activă și eficientă la procesul de modernizare și descentralizare a administrației publice din România;
- îmbunătățirea cadrului legislativ în conformitate cu Carta Europeană a autonomiei locale și a altor norme internaționale care vizează interesele colectivităților locale și județene, regionale.
- consolidarea parteneriatului cu administrația publică centrală, reprezentarea unitară a intereselor comune ale colectivităților locale în raporturile cu administrația publică centrală, organizații neguvernamentale și terți, pe plan intern și internațional
- promovarea unor forme de colaborare și întrajutorare reciprocă a colectivităților locale în domeniul economic, financiar, social, cultural și instituțional;
- crearea și întreținerea unui sistem informațional integrat, precum și a unor corpuri de specialiști capabili să analizeze și să ofere soluții pentru rezolvarea problemelor colectivităților locale, participarea împreună cu alte structuri ale societății civile pentru realizarea de sarcini de interes comun.
Având în vedere scopul și obiectivele pe care le are asociația, precum și prevederile art.104 lit. r și s din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, în vederea dezvoltării armonioase a teritoriului și a localităților județului Mureș, propunem participarea Consiliului Județean Mureș, în calitate de membru fondator la constituirea Asociației "Mureșul 2005", alături de celelalte comunități locale și însușirea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației, potrivit proiectului de hotărâre anexat.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke

  SECRETAR GENERAL
Ioan Togănel