R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA Nr.75
din 27 iulie 2006
privind aprobarea încheierii Contractului pentru acordarea de servicii sociale între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Fundația ALPHA Transilvană


Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.14574 din 19 iulie 2006 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș privind propunerea de externalizare a Centrului de îngrijire și recuperare de zi pentru copii cu disabilități "Perseverența", prin încheierea unui contract pentru acordarea de servicii sociale,
Ținând seama de prevederile Legii nr.47/2006 privind sistemul național de asistență socială și a Ordinului nr.71/2005 al Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale,
În temeiul prevederilor art.104 alin. (5), lit."a", pct2 și art.109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

hotărăște :

Art.1 Se aprobă externalizarea Centrului de îngrijire și recuperare de zi pentru copii cu disabilități "Perseverența", prin încheierea unui contract pentru acordarea de servicii sociale între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Fundația ALPHA Transilvană, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Părțile contractante vor respecta atribuțiile și competențele cu privire la gestiunea resurselor umane, patrimoniale și financiare, conform celor stabilite în Contractul pentru acordarea de servicii sociale și în legislația în vigoare.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează aparatul propriu al Consiliului Județean și Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel