R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 74
din 27 iulie 2006
privind stabilirea nivelului contribuțiilor comunităților locale la finanțarea activității de protecție a copiilor instituționalizați și a celor cu deficiențe, pe anul 2006

Consiliul Județean Mureș,

Văzând Expunerea de Motive nr. 8940/6.07.2007 a Direcției Economice,
Potrivit prevederilor art. 17 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 12/2001 privind înființarea Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție, a H.G.R. nr. 457/2000 privind aprobarea normelor metodologice de stabilire a nivelului contribuțiilor comunităților locale la finanțarea activității de protecție a copilului aflat în dificultate,
În temeiul articolului 104 alin. (5), lit."a", pct.2 și articolului 109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

hotărăște :

Art.1. Se aprobă nivelul contribuției comunităților locale la finanțarea activității de protecție a copiilor instituționalizați, în sumă de 6.094 lei/copil/an.
Art.2. Se aprobă nivelul contribuției comunităților locale la finanțarea activității de protecție a copiilor cu deficiențe, în sumă de 1.537 lei/copil/an.
Art.3. Prezenta hotărâre se va transmite Direcței Generale Județene pentru Protecția Copilului și se va publica în Monitorul Oficial al Consiliului Județean.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 8940/6.07.2006

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelului contribuțiilor comunităților locale la finanțarea activității de protecție a copiilor instituționalizați și a celor cu deficiențe, pe anul 2006

Potrivit articolului nr. 17 din O.U.G. nr. 12/2001 privind înființarea Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție, activitatea serviciilor și instituțiilor publice care asigură protecția copilului se finanțează din următoarele surse:
- în mod obligatoriu din contribuția consiliilor locale, municipale, orășenești și comunale din a căror rază teritorială provin copilul cu handicap și cel aflat în dificultate sau persoana majoră care beneficiază de protecție în condițiile art. 19 din O.U.G. nr. 26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate;
- sume alocate din bugetul Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție;
- venituri proprii ale județelor, respectiv ale sectoarelor municipiului București, potrivit legii.
Prin H.G.R. nr. 457/2000 s-au aprobat Normele metodologice de stabilire a nivelului contribuțiilor comunităților locale la finanțarea acestor activități, potrivit cărora , nivelul contribuțiilor se stabilește pe baza cheltuielilor materiale și prestări servicii realizate de aceste instituții în perioada precedentă și numărul de copii asistați.
În anul 2006, potrivit prevederilor, cheltuielile ce se vor realiza în centrele de plasament subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului și cele din școlile speciale din județul Mureș sunt de aproximativ 5.119.436 lei, respectiv 438.073 lei, reprezentând o cheltuială medie pe copil/an de 6.094 lei/copil/an -pentru copiii instituționalizați din centrele de plasament, respectiv 1.537 lei/copil/an - pentru cei cu deficiențe care studiază la școli speciale din județul Mureș.
Contribuția consiliilor locale din localitățile de proveniență a copilului în dificultate, a fost reținută din cota de 22% din impozitul pe venit în bugetul Consiliului Județean, solicitarea virării urmând să se facă doar pentru comunitățile teritorial - administrative din alte județe.
Direcția Economică, împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului, vor face demersuri la consiliile locale din țară în vederea recuperării sumelor datorate.
Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

ȘEF SERVICIU
Ioana Tcaciuc

  Văzut,
DIRECTOR
Bartha Iosif