R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 73
din 27 iulie 2006
privind actualizarea la inflație a unor taxe și tarife la instituțiile de cultură pe anul 2006

Consiliul Județean Mureș,

Având în vedere Expunerea de motive nr. 9153/11.07.2006 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind actualizarea la inflație a unor taxe și tarife la instituțiile de cultură,
În conformitate cu art.282 și 283 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,
Având în vedere art.104 alin.(3) lit. "c" din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,
În temeiul prevederilor art.109 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Începând cu data de 1 septembrie 2006 se aprobă taxele, tarifele și prețurile pentru activitățile prestate de instituțiile județene de cultură conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. De executarea prezentei hotărâri răspund Direcția Economică și instituțiile de cultură nominalizate în anexă.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.9153/11.07.2006

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind actualizarea la inflație a unor taxe și tarife la instituțiile de cultură pe anul 2006

În conformitate cu articolul 283, alin (1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, Consiliul județean poate institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură și arheologice și altele asemenea. Articolul 292 prevede că taxele speciale specificate mai sus se indexează anual cu indicele de inflație. În propunerile instituțiilor s-a ținut cont de nivelul inflației față de aceeași perioadă a anului trecut, comunicat de Direcția Națională de Statistică, dar pentru a evita divizarea excesivă a unității monetare tarifele s-au majorat până la 0,5 lei noi.
Față de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind actualizarea taxelor și tarifelor utilizate de către Ansamblul Artistic "Mureșul", Școala Populară de Arte și Meserii, Teatrul pentru Copii și Tineret "Ariel", Filarmonica de Stat, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Mureș, Administrația Palatului Culturii și Muzeul Județean Mureș conform anexei.

 

DIRECTOR
ec. Bartha Iosif