R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 72
din 27 iulie 2006
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2007

Consiliul Județean Mureș,

Având în vedere Expunerea de motive nr.9140/11.07.2006 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2007
În temeiul art.5 alin (2) și art.23 din OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale,
Potrivit art.292 din Legea nr.571/23.12.2003 privind Codul fiscal,
Conform art.104, alin. (3) lit. "c" și art.109 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Se aprobă taxele locale pe 2007 potrivit anexei nr.1
Art.2. Se aprobă tarifele pentru prestări servicii pentru anul 2007 potrivit anexei nr.2.
Art.3. Se aprobă taxele, avizele pentru protecția civilă conform anexei nr.3.
Art.4. De executarea prezentei hotărâri răspund conducătorii direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean și Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Mureș - Serviciul Protecție Civilă.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.9140/11.07.2006

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2007

În baza articolului nr.23 din OUG nr.45/2003, consiliile locale, județene au competența de a aproba impozitele și taxele locale în limitele și în condițiile legii.
Potrivit anexei nr.1 la aceeași ordonanță structura veniturilor proprii ale Consiliului Județean cuprinde:
- taxe pentru eliberarea certificatelor,
- avize,
- autorizații,
- tarife privind prestarea de servicii unor persoane fizice sau juridice.
Deoarece Consiliul Județean, în baza articolului nr.292 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu completările și modificările ulterioare, are obligația să adopte hotărâri privind stabilirea de impozite și taxe locale pentru anul fiscal următor, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre împreună cu anexele nr.1, 2 și 3.

 

DIRECTOR
ec. Bartha Iosif