R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 69
din 27 iulie 2006
privind completarea Programului de transport județean, pentru anii 2005-2008, cu traseul Tîrgu Mureș - "Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș"


Consiliul Județean Mureș,
Având in vedere Ordonanța de urgență nr.109/2005 privind transporturile rutiere,
În baza art. 52, lit. b, din "Normele privind organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora", aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr.1987/ 2005,
Văzând expunerea de motive a Direcției Economice nr.9844/24.07.2006,
În temeiul prevederilor articolului 109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată prin Legea nr.286/2006,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă înființarea traseului Tîrgu Mureș - "Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș" și includerea acestuia în Programul de transport județean, pentru anii 2005-2008.
Art.2. Graficul de circulație se stabilește de către A.R.R. - Agenția Mureș împreună cu Regia Autonomă "Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș" și se va corela cu numărul de curse ale operatorilor aerieni.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică ARR - Agenția Mureș, R.A. "Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș" și Direcției Economice.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.9844/24. 07.2006

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind completarea Programului de transport județean, pentru anii 2005-2008, cu traseul Tîrgu Mureș - "Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș"


În baza Art. 52, lit b, pct.1-i, din "Normele privind organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora", aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului, nr.1987/ 2005, consiliul județean poate solicita suplimentarea cu noi trasee a programului de transport.
Ca urmare a demersurilor efectuate de Regia Autonomă "Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș" privind creșterea numărului de operatori de zbor, mai ales pe cursele internaționale, numărul de pasageri necesari a fi transportați de la și spre aeroport a crescut foarte mult, astfel că se impune rezolvarea de urgență a transportului acestora prin curse regulate și la nivelul normelor europene , motiv pentru care propunem înființarea traseului Tîrgu Mureș -"Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș".
Deoarece numărul de pasageri va crește în continuare o dată cu introducerea de noi operatori de zbor internațional, programul de transport pe acest traseu se va adapta necesităților viitoare, cu respectarea legislației în vigoare.
Având in vedere motivele expuse, supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif