R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 67
din 27 iulie 2006
privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Analizând Expunerea de motive nr.9915/25.07.2006 prezentată de Direcția Economică,
Luând în considerare prevederile art.9 , alin.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și ale art.4, alin.2, lit."c" din HGR nr.50/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile , la nivelul Guvernului , pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare,
În temeiul prevederilor art.104 alin.(1) lit c), și art.109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată prin Legea nr.286/2006,

hotărăște :

Art.1 Se solicită Guvernului României trecerea imobilului fostei cazarme , UM 01257, indicativ 542, situat în Tîrgu Mureș, str.Călărașilor nr.107, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale , în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș, conform proiectului de act normativ cuprins în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă destinația imobilului pentru activitatea Centrului Militar Județean Mureș.
Art.3 Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș, doamna Lokodi Edita Emöke, cu desfășurarea procedurilor reglementate de HGR nr.50/2005, în vederea avizării și prezentării spre adoptare Guvernului României a proiectului de act normativ prevăzut la art.1
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și Ministerului Apărării Naționale.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 9915/25.07.2006

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș

Armata română parcurge un proces de reformă profundă , proces ce conduce la restrângerea activității Ministerului Apărării Naționale în ceea ce privește imobilele administrate în prezent, urmând ca o mare parte din acestea să fie disponibilizate.
În acest context, ținând cont de lipsa de spații cu care se confruntă serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Județean, situație care s-a acutizat în condițiile modificării legislației proprietății ce a condus la unele retrocedări , se propune continuarea demersurilor de a se solicita Guvernului transferul din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public județean și în administrarea Consiliului Județean Mureș, a unor imobile care sunt în prezent libere(fără activitate), și care ar putea satisface în bune condiții desfășurarea unor activități de interes public.
Astfel, imobilul fostei cazarme UM 01257, ind.542 situat în Tîrgu Mureș, este în prezent liber și ar putea fi utilizat de Centrul Militar Județean Mureș, disponibilizându-se
în acest mod actualul sediu al Centrului din Tîrgu Mureș, str.M.Eminescu, nr.29, imobil ce ar putea fi repartizat Teatrului pentru Copii și Tineret "Ariel", al cărui sediu din str.Poștei nr.2 a fost retrocedat foștilor proprietari(Curatoriul Parohiilor Reformate din Tîrgu Mureș),în baza OUG 83/1999.
Imobilul din Tîrgu Mureș , str.M.Eminescu, nr.29, reprezintă soluția optimă pentru sediul Teatrului, întrucât se află într-o poziție centrală a municipiului și s-ar putea efectua amenajări specifice.
Pe de altă parte, în baza art.72 și 73 din Legea nr.46/1996, privind pregătirea populației pentru apărare, Consiliul Județean are obligația de a asigura Centrului Militar locația, cu suportarea cheltuielilor de reparații, întreținere și amenajare a acesteia.
În aceste condiții, este necesar ca imobilul fostei cazarme, propus ca nou sediu pentru Centrul Militar să aparțină domeniului public al județului.

Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Emil Groza