R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 66
din 27 iulie 2006
privind aprobarea inițierii demersurilor juridice în vederea desființării pe cale judecătorească a contractului de parteneriat public - privat de tip DBO (proiectare, construcție, operare) nr.8839/14.10.2003

Consiliul Județean Mureș,

Văzând expunerea de motive nr.9923/25.VII.2006 a Direcției Dezvoltare Regională și Integrare Europeană,
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.65/16.09.2003, procesul verbal de conciliere nr.9613/19.07.2006, dispozițiile art.7201 din Codul de procedură civilă, ale Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, precum și ale art. 24 din contractul de parteneriat public - privat înregistrat la Consiliul Județean Mureș sub nr.8839/14.10.2003,
În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

hotărăște :

Art.1. Se aprobă inițierea demersurilor juridice în vederea desființării pe cale judecătorească a contractului de parteneriat public - privat de tip DBO (proiectare, execuție operare), nr. 8839/14.10.2003 precum și preluarea investiției efectuate până în prezent, de către Autoritățile Publice partenere.
Art.2. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș, doamna Lokodi Edita Emöke, cu îndeplinirea în numele și pe seama Consiliului Județean Mureș a procedurilor necesare în vederea desființării pe cale judecătorească a contractului de parteneriat public - privat de tip DBO (proiectare, execuție operare), nr. 8839/14.10.2003, sens în care va semna toate actele necesare.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică părților semnatare ale contractului, Direcțiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Județean Mureș urmărind aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.9923/25.07.2006
Dosar I.A.2

Expunere de motive
la proiectul de hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor juridice în vederea desființării pe cale judecătorească a contractului de parteneriat public - privat de tip DBO (proiectare, construcție, operare) nr.8839/2003

Proiectul înființării unui depozit ecologic regional în județul Mureș a fost inițiat în anul 1999, ca o alternativă modernă, ecologică și mai eficientă din punct de vedere economic, care să înlocuiască sistemul actual de depozitare a deșeurilor menajere în gropi independente aferente localităților județului.
La baza acestui proiect au stat rezultatele analizei situației existente a activităților de colectare, transport și depozitare a deșeurilor urbane la nivel județean, care au evidențiat o serie de deficiențe.
Inițial s-a încercat concretizarea acestui proiect prin accesarea unei finanțări pe programul ISPA.
Datorită faptului că programul ISPA asigura finanțarea proiectului doar în proporție de 75% din fonduri europene, restul de 25% (aprox. 7 M Euro) reprezentând cofinanțare din partea consiliilor locale (sumă imposibil de suportat din bugetele locale), s-a încercat găsirea altor soluții pentru realizarea unui depozit ecologic, impunându-se varianta realizării obiectivului printr-un Parteneriat Public Privat. Acestei idei, au subscris toate Consiliile locale asociate în proiect, mai puțin Consiliul local Tîrgu Mureș.
Ca urmare a emiterii OG nr. 16 / ianuarie 2002 privind contractele de parteneriat public - privat, care obliga autoritățile publice să încheie astfel de contracte conform acestor prevederi legale, se întreprind în consecință aceste măsuri
Rezultatul întregului proces de negociere pentru desemnarea unui partener privat în vederea realizării obiectivului de investiție Depozit Ecologic Zonal în județul Mureș, se finalizează prin semnarea în data de 14.10.2003 a contractului de parteneriat public-privat nr. 8839, tip DBO (proiectare-execuție-operare).
Părți ale contractului sunt Consiliul județean Mureș, Consiliile Locale Luduș, Iernut, Tîrnăveni, Ungheni, Sovata, Sînpaul, Sângeorgiu de Pădure și SC Agenda 21 SA București (investitor).
Urmare a nerespectării obligațiilor contractuale de către investitorul SC Agenda 21 SA București, respectiv punerea în funcțiune la data de 31.05.2006 a primei alveole de depozitare, a ariei de servicii și a 4 stații de transfer, autoritățile publice în unanimitate de acord, au declanșat conform prevederilor contractuale procesul de conciliere cu investitorul privat.
Concilierea a avut loc în două etape, respectiv în data de 12.07.2006, când au participat atât reprezentanții autorităților publice partenere, cât și reprezentanții Investitorului și în data de 19.07.2006 .
La întâlnirea din data de 12 iulie 2006, reprezentanților Investitorului li s-a înmânat un exemplar din condițiile de continuare a parteneriatului care vizau constituirea de garanții financiare, reînnoirea documentelor care dovedesc capacitatea tehnică și economică de finalizare a obiectivului de investiție, stabilirea unui grafic de execuție cu termene intermediare și finale ferme de execuție, precum și negocierea unor clauze care să sancționeze drastic neexecutarea obligațiilor contractuale. La această întâlnire reprezentanții Investitorului au solicitat un termen de o săptămână, până la care să îndeplinească procedurile de înregistrare la Registrul Comerțului a componenței noului Consiliu de Administrație și să se pronunțe asupra condițiilor propuse de autoritățile publice pentru continuarea parteneriatului.
Prin scrisoarea înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.9560/18.07.2006 domnii Gaspare Ferro și Nicola Ribolla (participanți din partea Investitorului la ședința din data de 12.07.2006), precizează că în acest moment nu au fost îndeplinite formalitățile de înregistrare a pretinselor calități ale domniilor lor de membrii ai Consiliului de Administrație al S.C. "AGENDA 21"S.A., motiv pentru care nu pot participa la întâlnirea stabilită pentru data de 19.07.2006, solicitând prorogarea discuțiilor pentru un nou termen. Trebuie precizat, însă că din punct de vedere procedural, în conformitate cu dispozițiile art.131, alin.4 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se înregistrează la Oficiul Registrului Comerțului pentru a fi menționate în Registru și Transmise spre publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, în termen de 15 zile de la data adoptării. Ori, domnii Ferro și Ribolla pretind că au dobândit calitățile de membrii ai Consiliului de Administrație la data de 8 iunie 2006. Pentru dezbateri, domniile lor aveau posibilitatea să obțină un mandat special, scris, din partea organelor statutare de conducere ale societății care să facă posibilă derularea în bune condițiuni a procedurii concilierii, însă atitudinea adoptată conduce fără echivoc la tergiversarea procedurii concilierii.
De asemenea, trebuie precizat că din partea S.C. "AGENDA 21" S.A. nu s-a formulat un punct de vedere prin care să se justifice neparticiparea la procedură sau în legătură cu condițiile de continuare a parteneriatului înregistrate sub nr.9456/2006 și comunicate Investitorului la data de 12.07.2006.
În atare împrejurări, reprezentanții autorităților publice semnatare ale contractului de parteneriat public - privat nr.8839/14.10.2003, la ședința ce a avut loc în data de 19.07.2006, au constatat că lipsa Investitorului la procedura de conciliere este de natură să tergiverseze realizarea obiectivului de investiție "Depozit Ecologic Zonal în Județul Mureș", unitățile administrativ teritoriale partenere, populația județului în general, suferind grave prejudicii, motiv pentru care, în unanimitate, luând în considerare dispozițiile art. 7201 din Codul de procedură civilă, ale Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, precum și ale art.24 din contractul de parteneriat public - privat nr.8839/14.10.2003, consideră procedura de conciliere finalizată.
Având în vedere cele mai sus arătate, întrucât S.C. "AGENDA 21" S.A. nu a dat curs invitației de participare, supunem aprobării Consiliului Județean Mureș inițierea demersurilor juridice necesare desființării Contractului de parteneriat public-privat tip DBO (proiectare-execuție-operare) nr. 8839/2003, cu preluarea investiției efectuate până în prezent de către autoritățile publice partenere și împuternicirea Președintelui de a îndeplini toate actele necesare în acest sens.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke

VICEPREȘEDINTE,
Alexandru Petru Frătean

DIRECTOR EXECUTIV,
Valer Bățaga