R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR.61
din 12 iunie 2006
privind instituirea procedurii de administrare specială și supraveghere financiară în perioada privatizării la SC "Drumuri și Poduri Mureș" SA

Consiliul Județean Mureș,
Analizând Expunerea de motive nr.7414/7 iunie 2006 a Direcției Juridice și Administrație Publică,
În conformitate cu prevederile art.16 din Legea nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, ale art.180 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin HGR nr.577/2002, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată,
În temeiul prevederilor art.104, lit."i" și art.109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

hotărăște:

Art.1. Se instituie procedura de administrare specială și supraveghere financiară în perioada de privatizare la Societatea Comercială "DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ" - S.A., cu sediul în municipiul Tîrgu Mureș, str. Cuza Vodă, nr.22, județul Mureș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J/26/803/10.11.1998, având cod unic de înregistrare R1213309.

Art.2. Pe durata administrării speciale și supravegherii financiare în perioada privatizării, administratorul special are atribuțiile stabilite prin contractul de mandat special ale cărui principale elemente sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre și beneficiază de o indemnizație lunară, plătită din fondul de salarii al societății, de 40% din salariul de bază al directorului general al acesteia.

Art.3. Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor în situația privatizării societății comerciale prevăzute la art. 1 sau la o altă dată ce va fi stabilită prin dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Mureș.

Art.4. Atribuțiile și competențele privind numirea și, după caz, revocarea administratorului special, precum și cele referitoare la încheierea sau încetarea contractului de mandat revin Președintelui Consiliului Județean Mureș.

 

p. PREȘEDINTE
VICEPREȘEDINTE
Alexandru Petru Frătean
  Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.7414/07.VI.2006
Dosar IV.A.2

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind instituirea procedurii de administrare specială și supraveghere financiară în perioada privatizării la SC "Drumuri și Poduri Mureș" SA


Procedura de administrare specială în perioada de privatizare presupune administrarea societății comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale deține un pachet majoritar de acțiuni, de către un administrator special, în baza unui mandat acordat de către instituția publică implicată, în condițiile Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.215/28.03.2002, cu modificările și completările ulterioare și ale Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin HGR nr.577/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.434/21.06.2002, cu modificările și completările ulterioare.
Instituirea administrării speciale și supravegherii financiare în perioada privatizării societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale deține pachetul majoritar de acțiuni reprezintă măsuri menite să asigure sporirea atractivității pentru potențialii investitori.
Măsurile mai sus arătate au ca principale efecte:
- ridicarea tuturor sarcinilor care grevează asupra activelor societății comerciale care urmează a fi vândute, externalizate sau transferate, în scopul creșterii atractivității la privatizare, sumele încasate din vânzarea acestora urmând a se distribui proporțional creditorilor bugetari care au instituit sarcinile.
- suspendarea, până la transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor, a aplicării oricărei măsuri de executare silită începută asupra societății comerciale de către creditorii bugetari, aceștia urmând a nu face nici un demers pentru instituirea unor noi astfel de măsuri.
- supravegherea activității economico - financiare a societății, prin întocmirea și urmărirea respectării graficelor de plăți stabilite cu creditorii acesteia și cu furnizorii de utilități;
- mandatul administratorului special produce efecte până la transferul dreptului de proprietate asupra pachetului de acțiuni, persoana desemnată să îl îndeplinească acționând în baza unui contract de mandat în vederea sporirii atractivității societății comerciale, sprijinind instituția publică implicată în derularea procedurii de privatizare.
Așa cum rezultă din situația economico - financiară a S.C. "DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ" S.A., la data de 31 mai 2006, societatea se confruntă cu un volum total al datoriilor de 2.199.505, 07 lei RON, din care 600.000 lei RON reprezintă creanțe bugetare, 1.063.146,22 lei RON reprezintă datorii la furnizori, 349.778, 62 lei RON - credite bancare și 186.580,23 valoarea cec-urilor și biletelor la ordin eliberate.
Trebuie menționat că în ultima perioadă creditorii bugetari au început proceduri de executare silită a creanțelor pe care le au de recuperat de la societate, instituind măsuri asiguratorii în condițiile în care o parte din activele societății sunt aduse în garanție la bănci până la rambursarea integrală a creditelor accesate.
În împrejurările mai sus arătate, fiind aprobată privatizarea societății, apreciem că instituirea procedurii de administrare specială și supraveghere financiară în perioada privatizării la SC "Drumuri și Poduri Mureș" SA este o necesitate, motiv pentru care supunem analizei și aprobării deliberativului a proiectului de hotărâre alăturat.

 

p. PREȘEDINTE
VICEPREȘEDINTE
Alexandru Petru Frătean

 

SECRETAR GENERAL
Ioan Togănel