R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR.60
din 12 iunie 2006
privind privatizarea SC Drumuri și Poduri Mureș SA

Consiliul Județean Mureș,
Analizând Expunerea de motive nr. 7418/7.06.2006 a Direcției Economice și Direcției Tehnice, Drumuri, Poduri Județene și Investiții,
În conformitate cu prevederile art.4 lit.a) din Legea nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, a HG 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr.137/2002,
Luând în considerare Studiul de fezabilitate întocmit de firma S.C. Evex Consult SRL, în vederea restructurării, reorganizării și privatizării S.C. Drumuri și Poduri Mureș S.A, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean nr.114/29 sept.2005,
Având în vedere dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată,
În temeiul prevederilor art.104, lit."i" și art.109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

hotărăște:

Art.1 (1) Se însușește "Studiul de fezabilitate în vederea restructurării, reorganizării și privatizării S.C. Drumuri și Poduri Mureș S.A", elaborat de firma S.C. Evex Consult S.R.L.
(2) Studiul de fezabilitate se prezintă în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă privatizarea societății S.C."Drumuri și Poduri Mureș" S.A, prin aplicarea Scenariului nr.4 din Studiu de fezabilitate, respectiv, vânzarea integrală a pachetului de acțiuni.
Art.3 Se aprobă vânzarea acțiunilor prin metoda licitației cu strigare.
Art.4 Se aprobă prețul de ofertă (prețul de pornire al licitației) în valoare de 24,91RON/acțiune, rezultată prin aplicarea metodei de evaluare "Activul net contabil corectat" din Studiul de fezabilitate.
Art.5 Președintele Consiliului Județean Mureș, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

p. PREȘEDINTE
VICEPREȘEDINTE
Alexandru Petru Frătean
  Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Ioan Togănel