R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 59
din 11 mai 2006
privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru realizarea Programului "Intervenție rapidă - Împreună pentru apărarea comunității"


Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.3335 din 16.III.2006 a Direcției Economice, din care rezultă oportunitatea participării Consiliului Județean la implementarea Programului "Intervenție rapidă - Împreună pentru apărarea comunității", prin care se urmărește respectarea ordinii și liniștii publice în județul Mureș prin creșterea eficienței activității poliției și conjugării participării la această acțiune a instituțiilor care au atribuții în această direcție,
Având în vedere prevederile art.104 lit."s" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală și prevederile art.25 alin.1 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române,
În temeiul prevederilor art.109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă Protocolul de colaborare privind realizarea Programului "Intervenție rapidă - Împreună pentru apărarea comunității", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Monitorizarea realizării obiectivelor cuprinse în Protocolul de colaborare se va face prin Autoritatea Teritorială pentru Ordine Publică.
Art.3. De executarea prezentei hotărâri răspund Consiliile locale semnatare a Protocolului de colaborare, Inspectoratul de Poliție al Județului Mureș și Direcția economică din aparatul propriu al Consiliului Județean.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția economică
Nr.3335 din 16.III.2006
Dosar IV.C/14

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru realizarea Programului "INTERVENȚIE RAPIDĂ - Împreună pentru apărarea comunității"

Programul de cooperare de interes județean "INTERVENȚIE RAPIDĂ - Împreună pentru apărarea comunității", inițiat de domnii consilieri județeni Mora Akos Daniel, Suciu Victor și Chiorean Cornel, membrii ATOP, are ca obiectiv general creșterea eficienței serviciului polițienesc și întărirea ordinii și liniștii publice în județul Mureș. În acest context se impune intensificarea acțiunii poliției și colaborarea, în special cu parteneri sociali. Creșterea eficienței acestor acțiuni nu este posibilă fără mijloace logistice, fără o informare permanentă, ceea ce presupune o mai mare mobilitate a personalului Inspectoratului de Poliție al Județului Mureș.
Toate consiliile locale ale municipiilor și orașelor din județ au analizat ;i aprobat proiectul Protocolului de colaborare privind realizarea Programului "INTERVENȚIE RAPIDĂ - Împreună pentru apărarea comunității".
Pentru această acțiune a fost solicitată și aprobată inițial suma de 6,66 miliarde lei vechi, din care, prin Hotărârea nr.52/2004 s-a acordat un avans de un miliard lei vechi, suma alocată Consiliului Județean din care a fost dotat Inspectoratul Județean de Poliție Mureș cu echipamente de birotică: calculatoare, imprimante, faxuri, xerox. Menționăm că în anul 2005 nu a fost alocată nici o sumă.
În bugetul Consiliului Județean pe anul 2006 este prevăzută, în fondul de rezervă la dispoziția Consiliului Județean, suma necesară pentru realizarea Programului "INTERVENȚIE RAPIDĂ", respectiv contribuția Consiliului Județean pentru achiziționarea celor 15 autoturisme.
În baza celor de mai sus, supunem spre dezbatere în ședința Consiliului Județean Mureș, proiectul de hotărâre anexat privind aprobarea finanțării și continuării Programului "INTERVENȚIE RAPIDĂ - Împreună pentru apărarea comunității", referitor la creșterea eficienței serviciului polițienesc și la întărirea ordinii și liniștii publice în județul Mureș.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Emil Groza