R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTARÂREA NR. 52
din 11 mai 2006
pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 5734/03.05.2006 a Arhitectului Șef, privind aprobarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere prevederile articolului 37 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,
În temeiul articolului 109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

hotărăște :

Art.1. Se aprobă Avizele date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș, în ședința din data de 20.04.2006, pentru lucrări cuprinse în anexa nr.1.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică solicitanților din anexa nr.1, de ducerea la îndeplinire răspunzând Arhitectul Șef din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
ARHITECTUL ȘEF
Nr.5734/03.05.2006

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș, ca organism consultativ cu atribuții de avizare, expertiză tehnică și consultanță, funcționează după Hotărârea nr.159 din 20 decembrie 2005 a Consiliului Județean Mureș.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 350 / 2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, art.37, alin (5):
(5) Avizele date de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și de urbanism se supun deliberării și aprobării consiliului județean, consiliului local, respectiv Consiliului General al Municipiului București, după caz.
Supunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș.

 

VIZAT
VICEPREȘEDINTE
ing. Frătean Petru Alexandru

 

ARHITECT ȘEF
Arh.Csortan Ilona