R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 51
din 11 mai 2006
privind aprobarea Planului județean antisărăcie și promovare incluziunii sociale pentru perioada 2006-2008

Consiluil Județean Mureș,
Potrivit Hotărârii Guvernului nr 829/2002 privind aprobarea Planului național anti-sărăcie și promovare a incluziunii sociale,
Având în vedere expunerea de motive nr. 573573.V.2006 a Președintei Consiliului Județean Mureș
În temeiul art.109 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

hotărăște:

Art .1. Se aprobă Planul județean antisărăcie și promovare a incluziunii sociale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Implementarea Planului județean se va asigura de către autoritățile administrației publice locale din județ sub coordonarea Comisiei Județene Antisărăcie și Promovare a Incluziunii Sociale
Art. 3. De comunicarea prezentei hotărâri autorităților administrației publice locale și instituțiilor competente răspunde Direcția Generală Juridică și Administrație Publică.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr . 5735/3.V.2006
IV.C/1

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului județean antisărăcie și promovare a incluziunii sociale pentru perioada 2006 - 2008

Hotărârea Guvernului nr.829/2002 prin care s-a aprobat Planul național anti-sărăcie și promovarea incluziunii sociale, prevede ca implementarea acestuia se va realiza prin Planul județean antisărăcie și promovare a incluziunii sociale, de către autoritățile administrației publice și organizații nonguvernamentale, sub coordonarea Comisiei Județene Antisărăcie și Promovarea Incluziunii Sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 72/2002 .
Pentru a asigura aplicarea Planului național, Comisia Județeană Antisărăcie și Promovare a Incluziunii Sociale a elaborat și aprobat Planul județean antisărăcie și promovarea incluziunii sociale pentru perioada 2006-2008, care cuprinde măsuri concrete de implementare la nivelul județului a obiectivelor strategice cuprinse în acesta.
Planul județean cuprinde un număr restrâns de obiective strategice prioritare la nivel național, precum și un număr de obiective specifice problemelor sociale grave ale județului, obiective care să ducă la reducerea gradului de sărăcie a populației și promovarea incluziunii sociale.
Comisia Județeană Antisărăcie și Promovarea Incluziunii Sociale va colabora , pentru aplicarea obiectivelor specifice ale județului cuprinse în Planul județean, cu toate instituțiile județene și locale, cu competențe în domeniul social, cu servicii publice descentralizate precum și cu asociații și organizații nonguvernamentale.
Propunem Consiliului Județean Mureș aprobarea Planului județean antisărăcie și promovare a incluziunii sociale pentru perioada 2006-6008.

 

PREȘEDINTE,
Lokodi Edita Emöke

 

SECRETAR GENERAL
Togănel Ioan