R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 49
din 11 mai 2006
privind transmiterea dreptului de administrare pentru imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, B-dul 1848, nr.47, către Ansamblul Artistic Profesionist "Mureșul"

Consiliul Județean Mureș,
Având in vedere Expunerea de motive nr. 5698/0 2.05. 2006 a Direcției Economice,
În conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,
În temeiul prevederilor articolului 109 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locala,

hotărăște:

Art. 1. (1) Se aproba transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului "Cinematograful Unirea" situat în Tîrgu - Mureș, B-dul 1848, nr.47, preluat în domeniul public județean din domeniul public al statului, conform H.G. 277/2006, către Ansamblul Artistic Profesionist "Mureșul".
(2) Datele de identificare a imobilului sunt prezentate in anexa ce face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 2. De îndeplinirea prezentei hotărâri răspunde Direcția Economică și Directorul Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul".
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum și Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul".

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.5698/02.05.2006

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare pentru imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, B-dul 1848, nr.47, către Ansamblul Artistic Profesionist "Mureșul"

Ca urmare a demersurilor efectuate de Consiliul Județean, imobilul situat în Tîrgu Mureș, B-dul 1848, nr.47, a trecut din domeniul public al statului și din administrarea Societății Române de Televiziune, in domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș, conform H.G. nr.277/02.03.2006.
Predarea-preluarea efectivă a imobilului "Cinematograful Unirea" s-a realizat prin protocol încheiat in data de 24.03.2006 intre Societatea Română de Televiziune, in calitate de predător și Consiliul Județean Mureș, in calitate de primitor.
În conformitate cu art. 12 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, "bunurile din domeniul public pot fi date după caz, in administrarea regiilor autonome, a prefecturilor, a autorităților administrației publice centrale sau locale, a altor instituții publice de interes național, județean sau local".
Datorită faptului că imobilul in care își desfășoară activitatea Ansamblul Artistic Profesionist "Mureșul" a fost retrocedat se propune transmiterea dreptului de administrare a "Cinematografului Unirea", către această instituție publică de interes județean.
Având in vedere motivele expuse, supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

 

VĂZUT,
VICEPREȘEDINTE
Emil Groza