R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 47
din 11 mai 2006
privind modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.153/2005 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ teritoriale pe anul 2006

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere expunerea de motive nr. 5724 din 2 mai 2006 a Serviciului Resurse Umane, Consilieri Președinte, precum și solicitarea Muzeului Județean Mureș nr.143/2006, cu privire la modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.153 din 20 decembrie 2005,
Conform prevederilor art. 104, litera e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale și ale Legii nr. 379/2005 de aprobare a Legii bugetului de Stat pentru anul 2006,
În temeiul prevederilor art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.153/2005 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ teritoriale pe anul 2006, după cum urmează:

Nr. Crt. Denumirea instituției Nr. maxim de posturi pentru anul 2006
1. Muzeul Județean Mureș 72
2. Administrația Palatului Culturii 19

Art.2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcția Economică din cadrul aparatului propriu al Consiliului Județean Mureș și instituțiile publice de cultură mai sus menționate.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul Resurse Umane,
Consilieri Președinte
Nr. 5724 din 2 mai 2006
Dosar II.B.2

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean nr.153/2005 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pe anul 2006

Art. 5 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 153/2005 stabilește numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu și instituțiile finanțate de Consiliul Județean pentru activitatea anului 2006, în conformitate cu anexa nr.4 la hotărârea mai sus menționată.
În această anexă este aprobat numărul maxim de posturi și pentru instituțiile de cultură finanțate de Consiliul Județean. Astfel, la Administrația Palatului Culturii, față de anul 2005 numărul maxim de posturi a fost suplimentat cu 4 posturi, pentru a angaja personal de specialitate cu studii superioare, în scopul punerii în valoare expozițiilor permanente deschise de secțiile Muzeului Județean Mureș și pentru a asigura un program de permanență pentru vizitatori în zilele de sâmbătă și duminică, în perioada de vară. Ulterior aprobării, Administrația Palatului Culturii și Muzeul Județean Mureș au convenit, de comun acord că, aceste patru posturi ar fi mai eficient gestionate dacă s-ar afla în structura Muzeului Județean Mureș. Muzeul Județean prin definiția și funcțiile sale se află în serviciul societății, colecționează, conservă, cercetează, restaurează, comunică și expune, în scopul cunoașterii, educării și recreării, mărturiile materiale și spirituale ale existenței și evoluției comunităților umane, precum și ale mediului înconjurător.
Astfel, Muzeului Județean Mureș, prin adresa nr.143/2006 solicită înființarea celor patru posturi de specialitate în structura sa, fundamentând atribuții în domeniul specific muzeelor și colecțiilor de artă.
Având în vedere cele de mai sus, se supune spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea nexei nr.4 la Hotăr-rea Consiliului Județean Mureș nr.153/2005, privitoare la numărul maxim de posturi al instituțiilor finanțate din bugetul Consiliului Județean Mureș după cum urmează:

Nr. Crt. Instituția Numărul maxim de posturi aprobat prin HCJ 153/2005 Numărul maxim de posturi propus spre aprobare
1. Muzeul Județean Mureș 68 72
2. Administrația Palatului Culturii 23 19

 

Șef serviciu,
Elena Gâlea

 

VĂZUT,
VICEPREȘEDINTE
Emil Groza