R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 46
din 11 mai 2006
privind aprobarea convenției de cooperare cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, în vederea înființării "Centrului de Sprijin Social pentru Comunitățile de Romi"


Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.4957/2006 la proiectul de hotărâre privind aprobarea convenției de cooperare cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în vederea înființării "Centrului de Sprijin Social pentru Comunitățile de Romi, cu sprijinul financiar al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare - PUND România,
Ținând seama de prevederile Strategiei Naționale de Imbunătățirea Situației Romilor, aprobată prin H.G.R.nr.430/2001,
În temeiul prevederilor art.104, alin.1, lit.(f), (r), (s) și art.109 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

hotărăște :

Art.1. Se aprobă cooperarea între Consiliul Județean Mureș și Programul Națiunilor Unite de Dezvoltare - PNUD România, în vederea înființării la Tîrgu Mureș a "Centrului de Sprijin Social pentru Comunitățile de Romi", potrivit convenției cuprinsă în anexa care face parte din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă punerea la dispoziția Programului Națiunilor Unite de Dezvoltare a unui spațiu în suprafață de 80 mp., din imobilul, aflat în domeniul public al județului Mureș, situat în Tîrgu Mureș, str. Revoluției nr.45, necesar înființării Centrului de Sprijin Social pentru Comunitățile de Romi, prin mansardarea spațiilor existente.
Art.3. Se modifică dispozițiile art.1 din Hotărârea nr.139/2005 a Consiliului Județean Mureș, în sensul diminuării suprafeței atribuite în folosință gratuită în favoarea Uniunii Democratice a Romilor și Țiganilor și Fundației CASROM, din imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Revoluției nr.45, cu suprafața de 55 mp.
Art.4. Doamna Lokodi Edita Emöke, președintele Consiliului Județean Mureș, se împuternicește cu semnarea convenției de cooperare prevăzute la art.1.
Art.5. De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcția Buget, Finanțe și Asistență Economică.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Buget, Finanțe și Asistență Economică, Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Uniunii Democratice a Romilor și Țiganilor și Fundației CASROM.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE
Nr.4957/12.IV.2006
Dosar I.A.1

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea convenției de cooperare cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, în vederea înființării "Centrului de Sprijin Social pentru Comunitățile de Romi"


Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare - PUND România propune Consiliului Județean înființarea la Tîrgu Mureș a unui "Centru de Sprijin Social pentru Comunitățile de Romi", prin care se urmărește îmbunătățirea situației socio-economice a comunităților de romi și vine în sprijinul implementării Strategiei Județene de Îmbunătățire a Situației Romilor.
PNUD - România, conform scrisorii anexate, alocă pentru acest proiect suma de 87.000 USD, urmând ca autoritățile locale să asigure spațiul necesar desfășurării activității, respectiv 3-4 încăperi în suprafață de 80 mp., să susțină costurile lunare cu utilitățile și să asigure continuitatea proiectului încă cel puțin 2-3 ani prin plata salariilor a cel puțin 2 persoane.
Apreciind oportunitatea înființării acestui centru considerăm că prin Consiliul Județean se poate asigura spațiul necesar în suprafață de 80 mp., în imobilul situat în Tîrgu Mureș str. Revoluției nr.45, urmând ca acesta să fie amenajat și mansardat prin contribuția directă a PNUD România.
Prin adresa nr.4957 din 19.04.2006 am propus Consiliului local Tîrgu Mureș să asigure costurile lunare cu utilitățile și continuitatea proiectului încă 2-3 ani după încetarea finanțării PNUD România.
Față de cele de mai sus propun promovarea proiectului de hotărâre anexat.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke

 

SECRETAR GENERAL
Togănel Ioan