R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 45
din 11 mai 2006
privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Mureș pe anul 2005

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.5619/28.04.2006 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Mureș pe anul 2005,
Având în vedere prevederile articolului 53 aliniat (1) din OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări prin Legea nr.108/2004,
În temeiul prevederilor art. 104 aliniat (1) litera "e" și art.109 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă contul de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Mureș pe anul 2005 potrivit anexei.
Art.2. Hotărârea cu anexa care face parte integrantă din prezenta, se publică în Monitorul Oficial al Județului Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Ioan Togănel