R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 44
din 11 mai 2006
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pe anul 2006

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de Motive nr.5666/02.05.2006 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pe anul 2006, precum și avizul comisiei de specialitate,
Potrivit Ordonanței de Urgență nr.32/2006 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2006,
Având în vedere articolul 15 aliniatul (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004,
În temeiul articolului 104 aliniat (e), și a articolului 109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1.Bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2006, se rectifică atât la venituri cât și la cheltuieli la suma 97.569.316 lei (RON).
Modificările sunt prezentate în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2.Detalierea cheltuielilor rectificate pe articole și aliniate se face conform anexelor nr.2/1 până la 2/53.
Art.3. Se rectifică veniturile și cheltuielile evidențiate în afara bugetului pe anul 2006 conform anexelor nr.3 și 3/1 până la 3/9.
Art.4. Se rectifică sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru învățământul preuniversitar de stat pe localități conform anexei nr.4.
Art.5. Se rectifică programul de drumuri conform anexei nr.5.
Art.6. Se rectifică lista de investiții conform anexei nr.6.
Art.7. Se rectifică programul de reparații conform anexei nr.7.
Art.8. Se aprobă alocarea sumei de 126.584 lei (RON) pentru Consiliul local Târgu Mureș, din Sume alocate de Consiliul Județean pentru echilibrarea bugetelor locale potrivit Actului adițional nr.8410/25 aprilie 2006 la Protocolul privind trecerea "Serviciului Public Centru de Zi "Rozmarin" Târgu Mureș" sub autoritatea Consiliului local Târgu Mureș.
Art.9. (1) Se aprobă repartizarea sumelor defalcate în volum de 199.605 lei (RON) pe localități pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, conform anexei nr.8.
(2) Se aprobă reducerea fondului de rezervă la dispoziția Consiliului Județean cu suma de 330.000 lei (RON) și cuprinderea acestei sume în lista de investiții în vederea achiziționării unui număr de 12 autoturisme.
Art.10. Anexele de la nr.1 la nr.8 fac parte din prezenta hotărâre.
Art.11. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund consiliile locale, instituțiile subordonate și direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Ioan Togănel