R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 43
din 11 mai 2006
privind revocarea hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 34/2006 și trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Mureș a unor spații cu destinația de cabinete medicale

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.5911/5.IV.2006 privind revocarea hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 34/2006 și trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Mureș a unor spații cu destinația de cabinete medicale, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Luând în considerare hotărârile judecătorești irevocabile pronunțate de Tribunalul Mureș, la executarea cărora este obligat Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere dispozițiile art.2 din Hotărârea nr. 34/2003 a Consiliului Județean Mureș si prevederile art.1, alin.(1), art.2, alin(1) si art.3 din H.G.R. nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale,
În baza prevederilor art. 10 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,
In temeiul prevederilor art. 104, alin. (1), lit. "f" și 109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

hotărăște :

Art.1. Spațiile în care funcționează cabinete medicale înființate în baza prevederilor OG nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trec din domeniul public în domeniul privat al județului Mureș, în vederea concesionării lor către medicii titulari ai acestora.
Art.2. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș să încheie contractele de concesiune pentru spațiile menționate la art. 1, în conformitate cu HGR nr. 884/2004.
Art.3. Dreptul de administrare acordat Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș, nr.34/2003, asupra spațiilor ce urmează a fi concesionate,încetează la data încheierii contractelor de concesiune.
Art.4. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34/2006 se revocă, iar Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34/2003 se modifică în mod corespunzător.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, titularilor cabinetelor medicale care funcționează în spațiile cuprinse în anexă, de aducerea sa la îndeplinire răspunzând Direcția Economică.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Juridică și Administrație Publică
Nr.5911/05.05.2006
Dosar IV C/1

EXPUNERE DE MOTIVE
privind revocarea hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 34/2006 și trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Mureș a unor spații cu destinația de cabinete medicale

În baza prevederilor H.G. nr.884/2004 mai mulți titulari ai cabinetelor medicale ce funcționează în spații situate în imobilele din Tîrgu Mureș, Bd. 1 Dec.1918, nr.28 și str. Gheorghe Marinescu, nr.50 au solicitat concesionarea acestor spații.
Întrucât aceste spații erau necesare pentru restructurarea sistemului sanitar județean, la solicitarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș nu s-a dat curs cererilor de concesionare, ajungându-se la litigii în instanță, care sunt în diferite stadii. În 11 cauze, prin hotărârile judecătorești pronunțate, hotărâri definitive și irevocabile, Consiliul Județean și Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș sunt obligate la concesionarea spațiilor în cauză.
Nefiind precizate condițiile în care trebuie să se facă concesionarea, în ședința din 30 martie 2006 s-a supus spre analiză și s-a adoptat Hotărârea nr.34 /2006 prin care se stabileau condițiile de concesionare în baza prevederilor Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor și care difereau de condițiile prevăzute de H.G. nr.884/2004, în special în ce privește redevența și perioada de concesionare.
Demersurile făcute pentru aplicarea Hotărârii Consiliului Județean nr.34/2006 au fost fără rezultat, titularii cabinetelor medicale neacceptând alte condiții de concesionare decât cele prevăzute de hotărârea de guvern. Mai mult, aceștia au promovat acțiuni de sancționare pentru neexecutarea hotărârilor judecătorești.
Evoluția ulterioară a diferendului precum și încheierile irevocabile pronunțate de Tribunalul Mureș la cererile de lămurire a dispozitivului sentințelor judecătorești, prin care Consiliul Județean era obligat la concesionare, sunt categorice în sensul că această concesionare trebuie făcută în condițiile speciale prevăzute de H.G. nr.884/2004.
Aplicarea dispozițiilor actului normativ mai sus arătat implică trecerea spațiilor în care își desfășoară activitatea cabinetele medicale înființate în temeiul OG nr.124/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din domeniul public în domeniul privat al județului Mureș.
Deși în prezent, doar în 11 litigii instanțele judecătorești s-au pronunțat în mod irevocabil privitor la aspectele mai sus arătate, propunem ca regimul juridic al spațiilor în care funcționează aceste cabinete medicale să fie stabilit în mod unitar, sens în care supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat, situație în care Hotărârea Consiliului Județean nr.34/2006 nu mai este aplicabilă și se impune să fie revocată.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke

 

SECRETAR GENERAL
Togănel Ioan