R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 36
din 30 martie 2006
privind aprobarea Strategiei de informare europeană a Consiliului Județean Mureș pe anul 2006


Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 3624 din 21 martie 2006 a Direcției Dezvoltare Regională, Integrare Europeană,
În temeiul prevederilor art 104, litera c și articolul 109 din Legea nr 215/2001 privind administrația publică locală

hotărăște :

Art.1. Se aprobă Strategia de informare europeană a Consiliului Județean Mureș pe anul 2006, conform anexei I.
Art 2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcția Dezvoltare Regională, Integrare Europeană.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională
Integrare Europeană
Nr 3624/21.03.2006
Dosar IB/3

Expunere de motive
privind aprobarea Strategiei de informare europeană a Consiliului Județean Mureș pe anul 2006

Iminenta aderare a țării noastre la Uniunea Europeană este un eveniment dorit de marea majoritate a populației, dar din păcate doar un mic procentaj cunoaște și înțelege semnificația aderării, schimbările care vor avea loc. Necunoașterea realităților, drepturilor și responsabilităților asumate în urma statutului de țară membră a Uniunii Europene poate crea confuzie și neîncredere în valorile europene în rândul populației.
Comunicarea pe teme europene este necesară deoarece aderarea și integrarea în Uniunea Europeană nu sunt concepte vehiculate la nivel oficial, ci reprezintă schimbări care vor afecta concret viața tuturor cetățenilor. Aducerea informației europene în casa fiecărui cetățean este cu atât mai importată cu cât, începând cu 2007, aceștia vor fi cetățenii marii familii europene, devotați acelorași valori ca și restul cetățenilor din Uniunea Europeană.
Delegația Comisiei Europene la București a propus, printr-o scrisoare semnată de domnul Jonathan Scheele, șeful Delegației, să reînnoiască Protocoalele de Parteneriat cu toate autoritățile locale, având în vedere că acest demers a condus la o mai bună susținere a activităților de informare și comunicare pe teme europene.
În acest sens, Direcția de Dezvoltare Regională, Integrare Europeană a pregătit o strategie și un plan de activități care are ca obiectiv principal crearea unu cadru prin care să se asigure o informare corectă a cetățenilor acestui județ cu privire la aderarea României la Uniunea Europeană, strategie care urmează a fi prezentată și Delegației Comisiei Europene în vederea semnării protocolului menționat.
Strategia de informare este structurată pe grupuri țintă bine definite, în funcție de nevoile acute de informare, atât în mediu urban, cât și în mediul rural, asigurând continuitatea strategiei implementate în anul 2005.
Astfel, informarea europeană se îndreaptă spre copii, tineret, fermieri, presă, mediul de afaceri, persoane în vârstă, persoane cu handicap, ONG-uri, etc
Având în vedere cele menționate, propunem aprobarea de către plenul Consiliului Județean Mureș a Strategiei de Informare Europeană, conform proiectului de hotărâre anexat.

 

Director executiv
Bățaga Valer

 

Întocmit
Kocsis Robert