R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 34
din 30 martie 2006
privind aprobarea condițiilor de concesionare a unor spații cu destinația de cabinete medicale - proprietate publică a județului Mureș, din imobilul situat în Tîrgu Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.28



Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.3630 din 22.03.2006 a Președintelui Consiliului Județean Mureș, hotărârile judecătorești definitive și irevocabile anexate la aceasta, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Luând în considerare prevederile art.2, alin.(1) și ale art.5, alin.(1) lit. b) din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor, ale art.24 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, precum și prevederile art.2 din Hotărârea nr.34/2003 a Consiliului Județean Mureș,
În temeiul prevederilor art.104, lit. "f" și ale art.109 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001,

hotărăște :

Art.1. Se aprobă condițiile de concesionare a spațiilor cu destinație medicală din imobilul situat în Tîrgu Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.28, cuprinse în anexa nr.1, titularilor cabinetelor medicale respective, conform prevederilor contractului - cadru prevăzut în anexa nr.2.
Art.2. Dreptul de administrare atribuit Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș prin Hotărârea nr.34/2003 a Consiliului Județean Mureș, asupra spațiilor menționate la art.1 încetează pe data încheierii contractelor de concesiune.
Art.3. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș, doamna Lokodi Edita Emöke să semneze contractele de concesiune în condițiile prevăzute la art.1.
Art.4. Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor menționate în anexa nr.1 și Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, de punerea sa în executare răspunzând Direcția Economică.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.3630/22.03.2006

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea condițiilor de concesionare a unor spații cu destinația de cabinete medicale - proprietate publică a județului Mureș, din imobilul situat în Tîrgu Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.28

În temeiul H.G.R. nr.867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății, în domeniul public al județelor și în administrarea consiliilor județene, clădirile în care își desfășoară activitatea Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș au trecut în domeniul public al Județului Mureș, printre acestea numărându-se și imobilul situat în Tîrgu Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.28, cunoscut sub denumirea de Policlinica nr. II. Ulterior, prin Hotărârea nr.34/08.04.2003 a Consiliului Județean Mureș, în temeiul art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, imobilul la care am făcut mai sus referire a fost dat în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș.
În incinta acestui imobil își desfășoară activitatea și cabinete medicale înființate potrivit O.G. nr.124/1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.629/2001, republicată cu completările ulterioare. În privința spațiilor în care își desfășoară activitatea cabinetele medicale astfel înființate, Guvernul, ulterior dării în administrare a imobilului prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34/2003, a adus noi reglementări, prin H.G.R nr.884/2004. Potrivit acestor noi reglementări, se creează posibilitatea concesionării spațiilor respective către titularii cabinetelor medicale.
Din punct de vedere procedural, concesionarea, potrivit H.G.R nr.884/2004, urma să se realizeze după trecerea imobilului din domeniul public în domeniul privat al județului, prin hotărâre de consiliu, în condițiile art.10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, excepție făcând patrimoniul clinicilor universitare și cabinetele medicale din spitale.
În temeiul acestor reglementări, Consiliul Județean Mureș a fost sesizat de către titularii cabinetelor medicale cu solicitări de concesionare a spațiilor. Aceste solicitări nu au putut fi soluționate favorabil acestora, cel puțin din două motive: nu erau întrunite condițiile reglementate de Legea nr.213/1998 pentru o eventuală revocare a dreptului de administrare al Spitalului Clinic asupra imobilului și nevoia imperioasă de spații pentru aplicarea reformei sanitare în județul Mureș cu implementarea structurii Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș la solicitarea acestei instituții precum și a Direcției de Sănătate Publică Mureș și a Universității de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș în acest sens.
Acest fapt a generat mai multe litigii în instanță în materia contenciosului administrativ, din care, până în prezent, într-un număr de 10 dosare instanța s-a pronunțat atât în fond cât și în recurs în favoarea medicilor petenți, obligând Consiliul Județean Mureș, prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, la încheierea contractului de concesiune cu aceștia, după cum urmează:
- Sentința civilă nr.488/25.03.2005 pronunțată de Tribunalul Mureș în dosarul nr.486/2005, definitivă și irevocabilă prin Decizia civilă nr.2527/R/2005 pronunțată de Curtea de Apel Tîrgu Mureș în dosarul nr.2601/2005/CCA;
- Sentința civilă nr. 664/19.04.2005 pronunțată de Tribunalul Mureș în dosarul nr.311/2005, definitivă și irevocabilă prin Decizia civilă nr.2498/R/2005 pronunțată de Curtea de Apel Tîrgu Mureș în dosarul nr.2596/2005/CCA;
- Sentința civilă nr. 665/19.04.2005 pronunțată de Tribunalul Mureș în dosarul nr.313/2005, definitivă și irevocabilă prin Decizia civilă nr.2504/R/2005 pronunțată de Curtea de Apel Tîrgu Mureș în dosarul nr.2708/2005/CCA;
- Sentința civilă nr.712/03.05.2005 pronunțată de Tribunalul Mureș în dosarul nr.314/2005, definitivă și irevocabilă prin Decizia civilă nr.2495/R/2005 pronunțată de Curtea de Apel Tîrgu Mureș în dosarul nr.2603/2005/CCA;
- Sentința civilă nr.713/03.05.2005 pronunțată de Tribunalul Mureș în dosarul nr.315/2005, definitivă și irevocabilă prin Decizia civilă nr.2506/R/2005 pronunțată de Curtea de Apel Tîrgu Mureș în dosarul nr.2678/2005/CCA;
- Sentința civilă nr.714/03.05.2005 pronunțată de Tribunalul Mureș în dosarul nr.316/2005, definitivă și irevocabilă prin Decizia civilă nr.2497/R/2005 pronunțată de Curtea de Apel Tîrgu Mureș în dosarul nr.2599/2005/CCA;
- Sentința civilă nr.715/03.05.2005 pronunțată de Tribunalul Mureș în dosarul nr.317/2005, definitivă și irevocabilă prin Decizia civilă nr.2528/R/2005 pronunțată de Curtea de Apel Tîrgu Mureș în dosarul nr.2602/2005/CCA;
- Sentința civilă nr.716/03.05.2005 pronunțată de Tribunalul Mureș în dosarul nr.487/2005, definitivă și irevocabilă prin Decizia civilă nr.2503/R/2005 pronunțată de Curtea de Apel Tîrgu Mureș în dosarul nr.2598/2005/CCA;
- Sentința civilă nr.717/03.05.2005 pronunțată de Tribunalul Mureș în dosarul nr.488/2005, definitivă și irevocabilă prin Decizia civilă nr.2505/R/2005 pronunțată de Curtea de Apel Tîrgu Mureș în dosarul nr.2679/2005/CCA;
- Sentința civilă nr.718/03.05.2005 pronunțată de Tribunalul Mureș în dosarul nr.489/2005, definitivă și irevocabilă prin Decizia civilă nr.2494/R/2005 pronunțată de Curtea de Apel Tîrgu Mureș în dosarul nr.2600/2005/CCA.
În toate aceste 10 cauze soluționate irevocabil, medicii petenți au notificat Consiliul Județean Mureș cu punerea în executare a hotărârilor judecătorești, în caz contrar urmând a se prevala de prevederile art.24 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, care reglementează sancțiunile aplicabile pentru neîndeplinirea obligației de executare.
Facem precizarea că prin titlurile executorii mai sus arătate, instanțele judecătorești au determinat spațiile în privința cărora Consiliul Județean Mureș are obligația de a încheia contracte de concesiune, precum și persoana concesionarilor.
Luând în considerare întinderea titlurilor executorii, ținând seama și de faptul că instanța nu a schimbat regimul juridic al spațiilor care fac obiectul hotărârilor judecătorești, în proiectul de act administrativ supunem aprobării deliberativului condițiile concrete de concesionare astfel:
- redevența de 5 euro/mp/an conform calculului întocmit de Serviciul Investiții, ținând cont de tarifele stabilite de Consiliul Județean Mureș pentru închirierea spațiilor similare;
- durata concesiunii - 3 ani, având în vedere faptul că o perioadă mai îndelungată de indisponibilizare a acestor spații este inadmisibilă în condițiile în care strategia națională în domeniul sănătății, prin care vor fi redefinite competențele și responsabilitățile componentelor asistenței medicale, inclusiv a asistenței primare și ambulatorii de specialitate, urmează a fi elaborată prin pachetul legislativ inițiat de Ministerul Sănătății, cu atât mai mult cu cât se are în vedere înființarea la Tîrgu Mureș a unui Centru Regional de Diagnostic fără a cunoaște în prezent care va fi locația de funcționare a acestuia;
- menținerea în sarcina concesionarului, pe toată durata contractului a obligației de a rămâne în raporturi contractuale cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, de a exploata bunul în regim de permanență și continuitate și de a onora solicitările Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică, specifice sistemului sanitar, privind efectuarea de gărzi, acordare de asistență medicală de specialitate anumitor categorii de pacienți, etc.;
Facem precizarea că un proiect de contract de concesiune în condițiile mai sus arătate a fost transmis medicilor - concesionari, la adresa mandatarului acestora - Cabinet Individual de Asistență Juridică - Avocat Horațiu Coprean, care ne-a comunicat acordul lor la concesionare, însă cu unele modificări la clauzele contractuale, după cum urmează:
- se propune completarea temeiului juridic cu prevederile H.G.R. nr.884/2004 care reglementează o procedură derogatorie de concesionare a cabinetelor medicale raportat la dispozițiile Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor, ce constituie dreptul comun în materie;
- se propune modificarea duratei concesiunii de la 3 la 15 ani, cu posibilitatea de prelungire pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din perioada propusă;
- se propune modificarea nivelului redevenței de la 5 euro/mp/an la 1 euro/mp/an în primii cinci ani de concesiune, urmând ca după acest termen să fie stabilită de concedent, pornind de la prețul pieței ca nivel minim;
- se propune eliminarea clauzei contractuale privind reglementarea tarifului lunar pe care concesionarul trebuie să-l plătească pentru folosința dependințelor aflate în proprietatea concedentului - spații de folosință comună ( săli de așteptare, holuri, grupuri sanitare, etc.), urmând ca acesta să achite doar o cotă parte din cheltuielile de întreținere și utilități aferente acestor spații;
Având în vedere toate considerentele mai sus expuse, neputând fi de acord cu modificările propuse la proiectul de contract pentru argumentele arătate, supunem aprobării Consiliului Județean Mureș proiectul de hotărâre alăturat.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke

 

SECRETAR GENERAL
Ioan Togănel