R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 33
din 30 martie 2006
pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei socio-economica de examinare și avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafața mare


Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 1281/10.02.2006 a Arhitectului Șef, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei socio-economica de examinare și avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafața mare;
Având în vedere prevederile articolului 6, alin.1 din Hotărârea de Guvern nr.1454/2004, privind aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafața mare și definirea tipologiei structurilor de vânzare;
În temeiul articolului 109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

hotărăște :

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei socio-economica de examinare și avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafața mare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. (1) Eliberarea autorizațiilor de construire sau autorizațiilor de funcționare pentru structurile de vânzare cu amănuntul cu suprafața mare se face cu avizul Comisiei.
- (2) Exercitarea activităților de comercializare în structurile de vânzare cu
amănuntul cu suprafața mare care nu au fost avizate sau nu respectă criteriile pe baza cărora au fost avizate de Comisie, constituie contravenție și se sancționează în condițiile stabilite de art.10 din Hotarârea de Guvern nr. 1454/2004.
Art.3. Secretariatul comisiei se asigură prin Instituția Arhitectului Șef - Serviciul Avizare - Autorizare și Control din cadrul Consiliului Județean Mureș.
Art.4. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Instituția Arhitectului Șef Serviciul Avizare - Autorizare și Control din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Instituția Arhitectului Șef
Nr.1281/10.II.2006

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei socio-economica de examinare și avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafața mare

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.1454/2004, art.4, alin.1.
Prin implantarea structurii de vânzare cu amănuntul cu suprafață mare se înțelege:
a) construcția unei noi structuri de vânzare cu amănuntul cu suprafață mare;
b) modificarea, consolidarea sau extinderea unei structuri de vânzare cu amănuntul existente, a cărei suprafață de vânzare, după realizarea proiectului, va fi mai mare de 1.000 mp;
c) crearea unei structuri de vânzare cu amănuntul cu suprafață mare prin modificarea, transformarea sau amenajarea unui imobil existent, în care nu s-au desfășurat activități comerciale;
d) schimbarea exercițiului comercial desfășurat de comerciant într-o structură de vânzare cu suprafață mare;
e) crearea unui centru comercial cu suprafață de vânzare totală mai mare de 1.000 mp;
f) modificarea, consolidarea sau extinderea unui centru comercial existent, a cărui suprafață de vânzare totală, după realizarea proiectului, va fi mai mare de 1.000 mp;
g) redarea în circuitul comercial a unei structuri de vânzare cu suprafață mare, existentă dar nefolosită.
Art.5., alin.1, alin.2
(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru avizarea implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafață mare, se constituie în cadrul consiliilor județene, în baza atribuțiilor ce le revin în organizarea și amenajarea teritoriului, în dezvoltarea urbanistică generală și în administrarea domeniului public și privat al județului, Comisia socio-economică de examinare și avizare a implementării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafață mare, denumită în continuare Comisie.
(2) Comisia se constituie prin dispoziție a președintelui consiliului județean; secretarul general al județului este numit președintele Comisiei.
Art.6., alin.1, alin.2
(1) Comisia funcționează conform unui regulament propriu de organizare și funcționare, elaborat de membrii Comisiei în termen de 60 de zile de la data
înființării acesteia și aprobat prin hotărâre a consiliului județean, respectiv a consiliului local de sector, în cazul municipiului București.
(2) Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei va stabili termenele de emitere a avizului sau a refuzului de aviz, va detalia criteriile de examinare și avizare a solicitărilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafață mare și va preciza condițiile specifice de negociere a gradului de îndeplinire a criteriilor, în funcție de interesele comunităților locale.
Comisia își desfășoară activitatea în condițiile stabilite prin Regulament, ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, aprobate cu modificările și completările Legii nr. 650/2002, și a Hotărârii Guvernului nr. 1454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafața mare și definirea tipologiei structurilor de vânzare.

Comisia examinează și avizează implantarea următoarelor structuri de vânzare cu amănuntul:
a) centre comerciale (structura de vânzare mai mare de 1000 mp );
b) supermagazine ( structura de vânzare cu suprafața de până la 2500 mp);
c) hipermagazine ( structura de vânzare cu suprafața de peste 2500 mp).

Totodată fac obiectul examinării, avizării și următoarele solicitări:
a) construcția unei structuri de vânzare cu amănuntul cu suprafața mare;
b) modificarea, consolidarea si extinderea unei structuri de vânzare cu amănuntul existente, a cărei suprafață de vânzare, după realizarea proiectului, va fi mai mare de 1000 mp;
c) crearea unei structuri de vânzare cu amănuntul cu suprafața mare prin modificarea, transformarea sau amenajarea unui imobil existent, în care nu s-au desfășurat activități comerciale;
d) schimbarea exercițiului comercial desfășurat de comerciant într-o structura de vânzare cu suprafața mare;
e) crearea unui centru comercial cu suprafața de vânzare totala mai mare de 1000 mp;
f) redarea în circuitul comercial a unei structuri de vânzare cu suprafața mare, existentă dar nefolosită.

Având în vedere că regulamentul de funcționare al comisiei va stabili termenele de emitere a avizului, va detalia criteriile de examinare și avizare a solicitărilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafață mare,
Supunem spre aprobare proiectul de hotărâre și regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei socio-economice de examinare și avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafață mare

 

VIZAT
VICEPREȘEDINTE
ing. Frătean Petru Alexandru

 

ARHITECT ȘEF
Arh.Csortan Ilona