R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 32
din 30 martie 2006
privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș și preluarea sub autoritatea acestuia, ca instituție publică de interes județean, a Aeroclubului teritorial "Elie Carafoli" Tîrgu Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere Nota nr.3599/ 21.03.2006 privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș și preluarea sub autoritatea acestuia, ca instituție publică de interes județean, a Aeroclubul teritorial ,, Elie Carafoli'' Târgu Mureș,
Luând în considerare prevederile art.9, alin.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și ale art.4, alin.2, lit."c" din H.G.R. nr.50/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare,
În temeiul prevederilor art.104, lit. "f" și "h" și art.109 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001,

hotărăște :

Art.1. Se solicită Guvernului României trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș și preluarea sub autoritatea acestuia ca instituție publică de interes județean a Aeroclubului teritorial " Elie -Carafoli" Tîrgu Mureș, conform proiectului de act normativ cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș, doamna Lokodi Edita Emöke, cu desfășurarea procedurilor reglementate de H.G.R. nr.50/2005, în vederea avizării și prezentării spre adoptare Guvernului României a proiectului de act normativ prevăzut la art.1
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și Aeroclubului României.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția economică
Nr.3599/ 21.03.2006

NOTĂ
privind analiza execuției bugetului pe anul 2005 și previziuni pentru anul 2006 la Aeroclubul ,, Elie Carafoli''Târgu Mureș ( completare la prezentarea proiectului de hotărâre referitor la trecerea Aeroclubului Târgu Mureș în subordinea Consiliului Județean)

Din anexele transmise de Aeroclubul României prin adresa nr.1677/ 16.03.2006 înregistrată la Consiliul Județean sub nr. de 3390/ 16.03.2006 și din discuțiile telefonice purtate cu D-ra Adriana Man reies următoarele:
- La data de 31.12.2005 Aeroclubul ,, Teritorial'' Elie Carafoli'' Târgu Mureș nu are înregistrate creanțe sau datorii
- Aeroclubul are în derulare contracte de închiriere spații cu următoarele unități:
S.C.PROPRESS S.R.L. Tg.Mureș - 40 EURO/ lună
S.C.DAFCOCHIM S.R.L. Tg.Mureș - 400 EURO/lună
S.C.INSTASERVICE S.R.L. Tg.Mureș - 250 EURO/lună
S.C.AGROSEM IMPEX S.R.L. Tg.Mureș - 301 EURO/ lună
CENTRUL METEOROLOGIC REGIONAL TRANSILVANIA SUD- SIBIU - în curs de renegociere (în anul 2005 chiria a fost de 35 EURO )
1.Veniturile proprii realizate din chirii aferente anului 2005 în volum de 44.323 RON conform contractelor încheiate s-au virat direct în contul Aeroclubului României, deoarece filiala Aeroclubul Târgu Mureș nu are personalitate juridică.
2.Veniturile virate la Bugetul de stat în volum de 4.519 RON, reprezintă taxe și cotizații pentru serviciile executate de Aeroclubul teritorial Târgu Mureș și o taxă de parcare a aeronavelor.
3 Cheltuielile de personal aferente anului 2005 au fost de: 307.190 RON, iar cheltuielile de funcționare au fost de 67.995,65 RON conform anexei.
Pentru trimestrul I 2006 au fost achitate salariile aferente lunilor ianuarie-februarie, al 13- salariu pentru anul 2005 și au fost alocate 4.100 RON pentru achitarea cheltuielile de funcționare( utilități).
4.Patrimoniu Aeroclubului ,, Elie Carafoli'' cuprinde:
- mijloace fixe potrivit Listelor de inventariere de la nr.1 la nr.19
- obiecte de inventar de la nr.1 la nr.6
- materiale de la nr.1 la nr.4, acestea putând fi consultate în cadrul Direcției economice, Serviciul Buget-Venituri camera 57.
Anexăm la prezenta notă adresa Aeroclubului României nr.1677/ 16.03.2006, situația privind sumele alocate/ cheltuieli efective pe anul 2005 și statul de funcții al filialei Elie Carafoli.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Groza Emil