R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 31
din 30 martie 2006
privind aprobarea noilor prețuri și tarife la serviciile de apă-canal furnizate de SC"Servicii de Utilități Rurale Mureș"SA

Consiliul Județean Mureș,
Analizând Expunerea de motive nr. 4083/29.III.2006 a Direcției Economice
Având în vedere prevederile art. 32 alin.(1), lit.e) din Ordonanța Guvernului nr.32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, aprobată prin Legea nr.634/2002,
In temeiul prevederilor art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

hotărăște:

Art. 1 Se aprobă noile prețuri și tarife pentru serviciile de apă-canal furnizate de SC Servicii de Utilități Rurale Mureș SA, cu aplicabilitate de la 1aprilie 2006, după cum urmează:

  Preț/tarif
Pentru populație
lei/mc
Preț/Tarif
pentru rest utilizatori
lei/mc
Apă potabilă furnizată din sistemul Bistra-Rușii Munți -Aluniș 2,21 1,86
Transport apă potabilă cumpărată de la RA Aquaserv Tîrgu Mureș 1,59 1,34
Distribuție apă potabilă cumpărată de la RA AQUASERV Tîrgu Mureș 1,21 1,02
Canalizare pentru zona limitrofă a orașului Tîrgu Mureș și zona de câmpie a județului Mureș 0,79 0,66

Art.2 La facturarea apei potabile și a serviciului de canalizare, la tarifele de transport însumate cu cele de distribuție precum și la tarifele de canalizare, mai sus menționate, se va adăuga prețul de livrare al apei potabile și tariful de epurare, în vigoare, aprobate pentru RA AQUASERV Tîrgu Mureș.
Art.3 Prețul și tarifele de transport și distribuție la apă potabilă și tariful la canalizare pentru populație conțin TVA în cotă de 19%, iar pentru rest utilizatori nu conțin TVA.
Art.4 Prețurile apei potabile, tarifele de transport și cele de distribuție, precum și tarifele de canalizare se vor aplica temporar, până la preluarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare de către operatorul regional.
Art.5 De îndeplinirea prezentei hotărâri răspunde directorul SC "Servicii de Utilități Rurale Mureș"SA.
Art.6 Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și S.C. " Servicii de Utilități Rurale Mureș" SA.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Ioan Togănel