R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 30
din 30 martie 2006
privind schimbarea denumirii Aeroportului Tîrgu Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.4012/29.03.2006 privind schimbarea denumirii Aeroportului Tîrgu Mureș, precum și avizul favorabil al Comisiei județene de atribuire de denumiri,
Având în vedere dispozițiile art.2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri ,
În temeiul prevederilor art.109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală:

hotărăște:

Art.1. Se aprobă schimbarea denumirii Aeroportului Tîrgu Mureș acesta urmând a se denumi "AEROPORTUL TRANSILVANIA - TÎRGU MUREȘ."

Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al județului, într-un cotidian central și în două cotidiene locale și se comunică Regiei Autonome " Aeroportul Tîrgu Mureș".

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.4012/29.03.2006

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii Aeroportului Tîrgu Mureș


În cadrul strategiei de dezvoltare a județului Mureș, Aeroportul Tîrgu Mureș are un loc și o importanță deosebită care s-a concretizat într-un efort instituțional deosebit.
Obiectivul Consiliului Județean este aducerea aeroportului la standarde internaționale și înscrierea acestuia în circuitele internaționale. Realizarea acestui obiectiv este strâns legată și de dezvoltarea turismului internațional în zonă.
În acest context se înscrie și propunerea Instituției Prefectului județului Mureș, propunere însușită și de Consiliul de administrație al Regiei Autonome "Aeroportul Tîrgu Mureș" de schimbare a denumirii în "AEROPORTUL TRANSILVANIA" având în vedere poziția geografică a acestuia.
Noua denumire "AEROPORTUL TRANSILVANIA" este evident legată de denumirea istorică a unei părți din România parțial deservită de aeroport și sperăm să aibă un impact favorabil asupra activității de turism din zonă.
Comisia județeană de atribuire de denumiri au avizat favorabil propunerea de schimbare a denumirii.
Având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri propunem aprobarea schimbării denumirii Aeroportului Tîrgu Mureș, conform proiectului de hotărâre.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke

 

SECRETAR GENERAL
Ioan Togănel