R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 28
din 28 februarie 2006
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2006


Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de Motive nr.2391/24.02.2006 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2006,
Potrivit HGR nr.183/09.02.2006 privind alocarea unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului,
Având în vedere articolul 15 aliniatul (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004,
În temeiul articolului 104 aliniat (e), și a articolului 109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2006, se rectifică atât la venituri cât și la cheltuieli la suma 95.224.900 lei (RON).
Modificările sunt prezentate în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Detalierea cheltuielilor rectificate pe articole și aliniate se face conform anexelor nr.2/1 până la 2/3.
Art.3. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș și Direcția Județeană de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.2391/ 24.02.2006

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pe anul 2006

În conformitate cu prevederile articolului 15 din OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale Consiliul Județean poate aproba rectificarea bugetului propriu și a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale ca urmare a unor propuneri fundamentale ale ordonatorilor principali de credite.
Potrivit HGR nr.183/09.02.2006 privind alocarea unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, județului Mureș i se alocă pe anul 2006, suma de 262 mii lei (RON) pentru realizarea unor lucrări de reparații curente, igienizări și dotare cu mobilier la Centrul de Îngrijire și Asistență Lunca Mureș.
Cu această sumă se majorează bugetul Consiliului Județean Mureș pe parte de venituri la poziția "Sume din taxa pe valoarea adăugată pentru acțiuni transferate sau noi cheltuieli publice", iar pe parte de cheltuieli la capitolul "Asistență Socială".
Modificările se regăsesc în anexele nr.1 și 2.
Față de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Emil Groza