R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 27
din 28 februarie 2006
privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Analizând Expunerea de motive nr.2393/24.02.2006 a Direcției Economice,
Luând în considerare prevederile art.9 , alin.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și ale art.4, alin.2, lit."c" din HGR nr.50/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile , la nivelul Guvernului , pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare,
În temeiul prevederilor art.104 ,lit."f" și art.109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

hotărăște :

Art.1 Se solicită Guvernului României trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale , în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș, conform proiectului de act normativ cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă destinația imobilului ind.2796 - Gornești, pentru activitatea "administrație publică" - Centrul județean de pregătire profesională pentru administrația publică locală.
Art.3 Se aprobă destinația imobilului ind.2549 - Cerghid, pentru activitatea "sport și agrement" - teren de golf și hipodrom.
Art.4 Se aprobă destinația imobilului ind.5122 - Corunca pentru promovarea unor investiții de interes public în domeniul asistenței sociale.
Art.5 Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș, doamna Lokodi Edita Emöke,cu desfășurarea procedurilor reglementate de HGR nr.50/2005, în vederea avizării și prezentării spre adoptare Guvernului României a proiectului de act normativ prevăzut la art.1
Art.6 Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și Ministerului Apărării Naționale.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 2393/24.02.2006

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș

Armata română parcurge un proces de reformă profundă , proces ce conduce la restrângerea activității Ministerului Apărării Naționale în ceea ce privește imobilele administrate în prezent, urmând ca o mare parte din acestea să fie disponibilizate.
În acest context, ținând cont de lipsa de spații cu care se confruntă serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Județean, situație care se va acutiza în condițiile modificării legislației proprietății ce conduce la retrocedări iminente, se propune a se solicita Guvernului transferul din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public județean și în administrarea Consiliului Județean Mureș, a unor imobile care sunt în prezent libere(fără activitate), și care ar putea satisface în bune condiții desfășurarea unor activități de interes public.
Aceste imobile sunt în prezent următoarele:
Depozit CL - Gornești(ind.2796)
Tancodrom- Cerghid(ind.2549)
Teren - Corunca( ind .5122)
În aceste imobile s-ar putea desfășura următoarele activități de interes public județean:
La Gornești , în fostul depozit de carburanți, se poate organiza Centrul județean de pregătire profesională pentru administrația publică locală.
La Cerghid (com.Ungheni) există o suprafață de teren (34,5ha), unde dorim să amenajăm o bază sportivă și de agrement, respectiv teren de golf, hipodrom etc.
La Corunca, terenul în suprafață de 4.400 mp, se va utiliza pentru promovarea unor investiții de interes public în domeniul asistenței sociale.

Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Emil Groza