R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 24
din 16 februarie 2006
privind aprobarea Actului constitutiv și Statutului Asociației Zona Metropolitană Tîrgu Mureș, a contribuției Consiliului Județean Mureș la patrimoniul inițial al Asociației, precum și a cotizației anuale pentru sprijinirea activității acesteia


Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.1531/2006 a Președintelui Consiliului Județean Mureș și Hotărârea nr.59/2005 a Consiliului Județean Mureș prin care s-a aprobat participarea Consiliului Județean Mureș, la înființarea Asociației Zona Metropolitană Tîrgu Mureș, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Luând în considerare prevederile Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul Ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații,
În temeiul art.104, alin.1, lit. c,j și r și art.109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă Actul constitutiv și Statutul Asociației Zona Metropolitană Tîrgu Mureș, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 1.000 RON , reprezentând aportul Consiliului Județean Mureș la constituirea patrimoniului inițial al Asociației Zona Metropolitană Tîrgu Mureș.
Art.3. Se aprobă cotizația anuală a Consiliului Județean Mureș la susținerea activităților asociației în cuantum de 108281 RON.
Art.4. Se aprobă ca sediul Asociației Zona Metropolitană Tîrgu Mureș să fie în Palatul Administrativ situat în Tîrgu Mureș, str. Primăriei nr.2, în vederea desfășurării activității acesteia.
Art.5. Se împuternicește doamna Lokodi Edita Emöke - președintele Consiliului Județean Mureș să semneze Actul constitutiv și Statutul Asociației Zona Metropolitană Tîrgu Mureș și să reprezinte Consiliul Județean Mureș în Consiliul Metropolitan.
Art.6. Compartimentul cancelarie, relații cu consilierii și monitor oficial, va comunica prezenta hotărâre membrilor Consiliului Metropolitan, Direcției Buget - Finanțe și Asistență Economică și Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea Actului constitutiv și Statutului Asociației Zona Metropolitană Tîrgu Mureș, a contribuției Consiliului Județean Mureș la patrimoniul inițial al Asociației, precum și a cotizației anuale pentru sprijinirea activității acesteia.

Consiliul Județean Mureș, Primăria Municipiului Tîrgu Mureș, împreună cu unitățile administrativ teritoriale din jurul municipiului, în temeiul reglementărilor privind amenajarea teritoriului și ca necesitate rezultând din tendințele contemporane de dezvoltare spațială, și-au propus constituirea unui parteneriat pentru o dezvoltare Metropolitană.
Abordarea dezvoltării la nivel metropolitan urmărește rezolvarea problemelor și nevoilor variate atât mediul urban cât și în zonele rurale adiacente, din perspectiva relațiilor economice, sociale, culturale, turistice și sportive.
În vederea valorificării adecvate a potențialului zonei, unitățile administrativ teritoriale pot aborda în parteneriat problemele lor comune, contribuind la dezvoltarea unui pol regional și la consolidarea rolului entităților partenere.
În acest sens, cadrul legislativ existent oferă posibilitatea constituirii de asociații care desfășoară activități de interes general sau în interesul colectivității.
Asociației Zona Metropolitană Tîrgu Mureș se constituie în temeiul Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit prevederilor actului normativ mai sus arătat, asociația dobândește personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor, iar pentru aceasta, membrii asociați încheie Actul constitutiv și Statutul asociației. Cele două acte juridice încheiate prin voința membrilor asociați, sub sancțiunea nulității, trebuie să cuprindă printre clauzele obligatorii: exprimarea voinței de asociere, sediul asociației și patrimoniul inițial al asociației constând din aportul în bani a asociațiilor.
Prin Hotărârea nr.56/2005, Consiliul Județean Mureș a aprobat doar proiectul Actului constitutiv și Statutului Asociației Zona Metropolitană Tîrgu Mureș. În urma întâlnirilor membrilor asociați s-au purtat discuții punctual pe clauzele celor două acte necesare în vederea constituirii asociației. De asemenea, s-a stabilit contribuția fiecărui membru asociat la constituirea patrimoniului inițial, precum și cotizația anuală pentru susținerea activității acestei asociații. Cuantumul cotizației anuale se raportează la numărul de locuitori fiecare unitate administrativ teritorială membră și a fost stabilită la 0,50 RON/locuitor.
În ceea ce privește cotizația anuală a Consiliului Județean Mureș pentru susținerea activității asociației, s-a propus ca aceasta să fie de 0,50 RON/locuitor în raport cu numărul locuitorilor din toate unitățile administrativ teritoriale care fac parte din Zona Metropolitană Tîrgu Mureș,respectiv 108281 RON.
Având în vedere responsabilitățile și obligațiile implicării în asigurarea condițiilor de dezvoltare armonioasă a teritoriului și a localităților județului nostru, propunem aprobarea Actului constitutiv și Statutului Asociației Zona Metropolitană Tîrgu Mureș, a contribuției Consiliului Județean Mureș la patrimoniul inițial al Asociației, precum și a cotizației anuale pentru susținerea activității acesteia, potrivit proiectului de hotărâre anexat.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke