R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 23
din 16 februarie 2006
privind încheierea unui Protocol de colaborare între Consiliul Județean Mureș și Agenția Națională Antidrog

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 1434 din 02.02.2006 la proiectul de hotărâre privind încheierea unui Protocol de colaborare între Consiliul Județean Mureș și Agenția Națională Antidrog și adresa nr. 548 din 16 ianuarie 2006 a Agenției Naționale Antidrog - Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Mureș, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art. 41 din Legea nr. 705/2001 privind sistemul național de asistență socială, precum și prevederile Strategiei naționale antidrog pentru perioada 2005-2012 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2005,
În temeiul art. 104 al 1 lit. s și art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă colaborarea Consiliului Județean Mureș cu Agenția Națională Antidrog, potrivit Protocolului de colaborare cuprins în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu semnarea Protocolului de colaborare se împuternicește președintele Consiliului Județean Mureș, doamna Lokodi Edita Emöke.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Agenției Naționale Antidrog, Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Mureș, Direcției Juridică și Administrație Publică precum și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind încheierea unui Protocol de colaborare între Consiliul Județean Mureș și Agenția Națională Antidrog

Agenția Națională Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Mureș, cu adresa nr. 548 din 16 ianuarie 2006, solicită Consiliului Județean Mureș încheierea unui protocol de colaborare pentru desfășurarea unor programe și acțiuni comune pentru prevenirea consumului de droguri, alcool, tutun și a altor tipuri de dependențe în rândul copiilor, tinerilor și adulților.
Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Mureș este structură teritorială a Agenției Naționale Antidrog, înființată prin Hotărârea Guvernului nr. 1489/2002, ca organ de specialitate în subordinea Ministerului Administrației și Internelor.
Hotărârea Guvernului nr. 73/2005 privind aprobarea Strategiei Naționale Antidrog în perioada 2005-2012 prevede competențe pentru autoritățile administrației publice locale în sensul inițierii și derulării unor programe și proiecte în parteneriat public-privat de interes local, pentru protecția antidrog a comunităților proprii cu sprijinul Centrelor județene de prevenire, evaluare și consiliere antidrog.
În acest sens susținem propunerea făcută de Agenția Națională Antidrog pentru încheierea unui protocol de colaborare având ca obiect desfășurarea unor programe și acțiuni comune pentru prevenirea consumului de droguri în rândul adulților, tinerilor și a copiilor în special.
Colaborarea propusă, conform protocolului anexat, presupune din partea Consiliului Județean doar suportarea cheltuielilor de deplasare și de cazare, după caz, a persoanelor din aparatul propriu, desemnate să participe la acțiunile organizate.
Propunerile de proiecte care vizează problematica prevenirii consumului de droguri prezentate Consiliului Județean de către fundații sau organizații neguvernamentale cu activitate în domeniu, vor putea obține finanțare nerambursabilă din bugetul Consiliului Județean numai dacă vor participa la concursul de proiecte, organizat conform procedurilor stabilite de prevederile Legii nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.
Potrivit prevederilor art. 104 al. 1 lit. s din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală și a art. 41 din Legea nr.705/2001 privind sistemul național de asistență socială, consiliile județene pot încheia convenții de colaborare cu reprezentanți ai societății civile implicați în derularea programelor de asistență socială,
Propunem aprobarea Protocolului de colaborare cu Agenția Națională Antidrog, potrivit proiectului de hotărâre alăturat.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke

 

SECRETAR GENERAL
Togănel Ioan