R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 22
din 16 februarie 2006
privind trecerea din proprietatea publică a județului, în proprietatea publică a comunelor, a unor sisteme de alimentare cu apă la sate, realizate în baza H.G.R. nr.687/1997, cu recepții finale aprobate


Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.251/ 25.01.2006, a Direcției Tehnice, Drumuri, Poduri Județene și Investiții, privind predarea din proprietatea publică a județului, în proprietatea publică a comunelor a sistemelor de alimentare cu apă la sate, realizate în baza HG nr.687/1997, cu recepții finale aprobate,
Având în vedere prevederile art.22 din regulamentul de organizare a activității de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă realizate în baza H.G. nr.687/1997 în perioada de garanție, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr.30 din 25 martie 2004,
În conformitate cu prevederile Legii nr.213/17.11.1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, art.3. art.8. și art.9,
În temeiul prevederilor art.104 și 109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

hotărăște :

Art.1. Se aprobă trecerea din proprietatea publică a județului, în proprietatea publică a comunelor, a sistemelor de alimentare cu apă la sate, realizate în baza H.G. nr.687/1997, cu recepții finale aprobate, după cum urmează:
- Alimentare cu apă a localităților Sântana de Mureș, Curteni și Chinari, comuna Sântana de Mureș
- Alimentare cu apă a localității Bărdeștii, com Sântana de Mureș
- Alimentare cu apă a localității Pogăceaua

Art.2. Obiectivele enumerate se vor preda consiliilor locale, pe raza cărora este realizată investiția, în baza proceselor-verbale de predare-primire, având anexate inventarele din care rezultă cantitățile fizice și valorice, necesare pentru evidențierea în patrimoniul public al primitorului.
Art.3. De aplicarea prezentei hotărâri răspund Direcția Tehnică, Drumuri, Poduri Județene și Investiții, Direcția Economică din Consiliul Județean Mureș și consiliile locale din județ, beneficiare ale Programului de alimentare cu apă la sate, realizat în baza H.G.R.nr.687/1997.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.251 /..................
Dosar nr. VII C/7

EXPUNERE DE MOTIVE
privind predarea din proprietatea publică a județului, în proprietatea publică a comunelor a sistemelor de alimentare cu apă la sate, realizate în baza HG nr.687/1997, cu recepții finale aprobate

În cadrul Programului de alimentare cu apă la sate în baza H.G.nr 687/1997, în județul Mureș au fost finalizate lucrările la un număr de 25 proiecte, cuprinzând 41 de localități.
Până în prezent 11 obiective au fost predate beneficiarilor de dotație, iar la alte trei obiective a mai fost aprobată recepția finală de Investitor, după cum urmează:
- Alimentare cu apă a localităților Sântana de Mureș,Curteni și Chinari,comuna Sântana de Mureș,
- Alimentare cu apă a localității Bărdeștii, com Sântana de Mureș
- Alimentare cu apă a localității Pogăceaua,
Aceste obiective recepționate au fost predate prin proces-verbal în proprietatea și folosința Consiliului Județean Mureș. în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Lucrărilor Publice Transporturilor și Locuinței nr. 1853/11.11.2002, privind organizarea recepțiilor la obiectivele de investiții de alimentare cu apă la sate și locuințe sociale realizate în conformitate cu prevederile HGR nr. 687/1997.
Având în vedere prevederile" regulamentului de organizare a activității de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă realizate în baza H.G. nr. 687/1997 în perioada de garanție" aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 30 din 25 martie 2004, art. 22," după expirarea perioadei de garanție de 2 ani, în spiritul autonomiei locale și în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/17.11.1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, sistemele care deservesc un singur teritoriu administrativ (comună) se vor transfera în domeniul public al acestora".
Față de cele expuse propunem Consiliului Județean semnarea proiectului de Hotărâre anexat.

 

DIRECTOR EXECUTIV
Bochiș Nicoleta

ȘEF SERVICIU
Kopacz Nicolae

VIZAT
VICEPREȘEDINTE
Alexandru P. Frătean