R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 21
din 16 februarie 2006
privind asocierea între Consiliul Județean Mureș și Consiliul Județean Brașov pentru realizarea în comun a studiului de fezabilitate pentru investiția "Sistem integrat de canalizare și stație de epurare ape uzate" în comunele Saschiz, județul Mureș, respectiv, Bunești, județul Brașov


Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.1524/07.02.2006 a Direcției Tehnice Drumuri, Poduri Județene și Investiții privind asocierea între Consiliul Județean Mureș și Consiliul Județean Brașov pentru realizarea în comun a studiului de fezabilitate pentru investiția "Sistem integrat de canalizare și stație de epurare ape uzate" în comunele Saschiz, județul Mureș, respectiv, Bunești, județul Brașov, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Potrivit prevederii art.41 din Ordonanța de urgență nr.45/2003 privind finanțele publice locale,
Conform prevederilor art.104 lit."r" și "e" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,
În temeiul art.109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

hotărăște :

Art.1. Se aprobă asocierea între Consiliul Județean Mureș și Consiliul Județean Brașov pentru realizarea în comun a studiului de fezabilitate pentru investiția "Sistem integrat de canalizare și stație de epurare ape uzate" în comunele Saschiz, județul Mureș, respectiv, Bunești, județul Brașov.
Art.2. Consiliul Județean Mureș va contribui cu suma de 50.000 RON din bugetul propriu la finanțarea studiului de fezabilitate menționat la art.1.
Art.3. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.1524/07.02.2006
Dosar nr.VIIC/2

EXPUNERE DE MOTIVE
privind asocierea între Consiliul Județean Mureș și Consiliul Județean Brașov pentru realizarea în comun a studiului de fezabilitate pentru investiția "Sistem integrat de canalizare și stație de epurare ape uzate" în comunele Saschiz, județul Mureș, respectiv, Bunești, județul Brașov

Primăria comunei Saschiz a solicitat o asocierea între Consiliul Județean Mureș și Consiliul Județean Brașov în vederea realizării unui sistem integrat de canalizare în comunele Bunești, județul Brașov și comuna Saschiz, județul Mureș.
Concret, se dorește realizarea unor lucrări de proiectare pentru realizarea unui sistem integrat de canalizare și stație de epurare ce urmează să deservească trei localități din comuna Saschiz, respectiv Saschiz, Cloașterf și Mihai Viteazu, în total la un număr de 2.050 locuitori. Particularitatea acestui sistem constă în faptul că va fi realizat în parteneriat cu comuna vecină Bunești din județul Brașov, pentru deservirea localităților Bunești, Crițu, Meșendorf, Viscri și Roadeș, total pentru cca. 3.000 de locuitori.
Consiliul local al comunei Saschiz a hotărât asocierea cu administrația locală din comuna Bunești în vederea realizării în comun a acestei investiții. Consiliul local al comunei Bunești a emis o hotărâre similară în acest sens.
Pentru realizarea proiectului este necesară documentația premergătoare și anume: studiul de fezabilitate, documentațiile pentru obținerea tuturor avizelor, studii geo și topo, studiul de impact asupra mediului. Într-o etapă ulterioară urmează a se realiza proiectul tehnic, proiect pentru autorizația de construire, detalii de execuție și documentația de licitație.
În vederea finanțării studiului de fezabilitate, Consiliul Județean Brașov a aprobat suma de 85.000 pentru cofinanțare. Luând în considerare, că populația deservită pentru județul Brașov este de cca. 3.000 de locuitori, iar pentru județul Mureș numai de cca. 2.000 de locuitori, s-a alocat suma de 50.000 RON din partea Consiliului Județean Mureș.
Pentru obținerea unei finanțări nerambursabile din partea Uniunii Europene sau alte surse, considerăm că o asociere între aceste localități, precum și între consiliile județene Mureș și Brașov este imperios necesară.
Față de cele prezentate se propune adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Județean Mureș pentru:
1. Asocierea Consiliului Județean Mureș și Consiliul Județean Brașov, în vederea realizării în comun a studiului de fezabilitate pentru implementarea acestui proiect.
2. Studiului de fezabilitate se va cofinanța din bugetul propriu al Consiliului Județean Mureș, cu o valoare de 50.000 RON.

 

VICEPREȘEDINTE
Alexandru P. Frătean

 

DIRECTOR EXECUTIV
Bochiș Nicoleta