R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 20
din 16 februarie 2006
privind aprobarea Acordului-cadru încheiat cu Ministerul Integrării Europene în vederea implementării proiectului PHARE RO 2003/005-551.05.03.04.02.05 "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă din județele Mureș și Harghita"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 1368/2.II.2006 a Direcției Dezvoltare Regională, Integrare Europeană, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile Memorandumului de finanțare PHARE 2003 încheiat între Comisia Europeană și Guvernul României, ratificat prin Ordonanța de Urgență nr. 43, din 27 mai 2004,
În temeiul articolului 109 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă asumarea prevederilor Acordul - cadru încheiat cu Ministerul Integrării Europene, în vederea implementării proiectului PHARE RO 2003/005-551.05.03.04.02.05 "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă din județele Mureș și Harghita", prezentat în Anexa ce face parte integrantă din această hotărâre.
Art.2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcția Dezvoltare Regională, Integrare Europeană.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională,
Integrare Europeană
Nr. ______, din __.02.2006
Dosar I. A. / 4

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Acordului-cadru încheiat cu Ministerul Integrării Europene în vederea implementării proiectului PHARE RO 2003/005-551.05.03.04.02.05 "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă din județele Mureș și Harghita"

În cadrul programului PHARE 2003 - Coeziune Economică și Socială "Schema SAMTID - Dezvoltarea infrastructurii în orașele mici și mijlocii - faza II", Asociația Orașelor Mici și Mijlocii din Județul Mureș este beneficiarul proiectului "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în județele Mureș și Harghita".

Autoritatea Contractantă, desemnată în cadrul Programului Național PHARE 2003, pentru componenta CES (Coeziune Economică și Socială) este Ministerul Integrării Europene, iar Autoritate de Implementare este Ministerul Administrației și Internelor.

Între cele două autorități și Consiliul Județean Mureș, în calitate de reprezentat al Asociației din care fac parte localitățile Iernut, Luduș, Reghin, Sighișoara, Tîrnăveni, din județul Mureș și Cristuru Secuiesc, din județul Harghita, în data de 17 ianuarie 2006 a fost încheiat un Acord - Cadru, prin sunt stabilite drepturile și obligațiile celor două părți, legate de finanțarea, monitorizarea tehnică și financiară și evaluarea proiectului în cauză.

Acordul - cadru stabilește drepturile și obligațiile Părților în ceea ce privește licitația, contractarea, finanțarea, monitorizarea tehnică și financiară și evaluarea proiectului.
Responsabilitățile Beneficiarului detaliate în articolele 8, 9 și 10, acoperă atât perioada de execuție a lucrărilor proiectate, cât și cea de notificare a defectelor, în conformitate cu manualul "Condiții de contract pentru lucrări de construcție și lucrări inginerești proiectate de către beneficiar", elaborat de Federația Internațională a Inginerilor Consultanți (FIDIC), ediția 1999.

Acest Acordul - cadru intră în vigoare la data semnării sale de către Părți și se va încheia la 60 de luni (5 ani x 12) după emiterea Certificatului de Recepție a Lucrărilor de către Inginer (articolul 20(1)).

În conformitate cu clauzele Memorandumului de finanțare PHARE 2003, încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană, care cuprinde în secțiunea Coeziune Economică și Socială programul SAMTID, precum și ale Ghidului Practic pentru procedurile de contractare a programelor PHARE, ISPA și SAPARD, Beneficiarul trebuie să emită o hotărâre de asumare a prevederilor Acordului - cadru, care se constituie ca Anexa IV a acestuia.

Urmare a aspectelor prezentate supunem aprobării Consiliului județean proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului-cadru încheiat cu Ministerul Integrării Europene în vederea implementării proiectului PHARE RO 2003/005-551.05.03.04.02.05 "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă din județele Mureș și Harghita" în forma prezentată anexat.

 

Director executiv
Bățaga Valer