R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 19
din 16 februarie 2006
privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre județul Mureș și județul Zala, Ungaria


Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.1334 din 02.II.2006 a Direcției Dezvoltare Regională, Integrare Europeană, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În temeiul art.11, 14, 104 lit."r" și art.109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

hotărăște :

Articol unic. Se aprobă Protocolul de colaborare dintre județul Mureș și județul Zala din Ungaria, semnat în data de 8 ianuarie 2006.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
DIRECȚIA DEZVOLTARE REGIONALĂ,
INTEGRARE EUROPEANĂ
Nr. Dosar I / B / 3

Expunere de motive
privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Județul Mureș și Județul Zala, Ungaria

Una dintre activitățile importante ale Consiliului Județean Mureș este stabilirea și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu autorități publice din străinătate, în diferite domenii de activitate.
De a lungul anilor, Consiliul Județean a stabilit relații de colaborare cu o serie de autorități publice și instituții din străinătate. Amintim protocoalele de înfrățire stabilite cu județul Gyor Moson Sopron din Ungaria, în anul 1996, provincia Shanxi din China, în anul 2000, județul Szabolcs Szatmar Bereg din Ungaria, în anul 2004, relațiile de colaborare reciprocă cu provincia Lecce din Italia și primăria orașului Montigny le Bretonneux, Franța.
Domeniile de colaborare vizate în documentele semnate sunt administrație publică, dezvoltare economică și regională, educație, cultură, protecția copilului și protecție socială, turism, integrare europeană și nu în ultimul rând schimb de experiență între aleșii locali și funcționarii din aparatul propriu al instituțiilor respective.
Cu ocazia vizitei doamnei președinte Lokodi la Consiliul Județean Zala, au fost stabilite primele contacte în vederea dezvoltării relațiilor de cooperare și semnarea unui protocol de colaborare între instituțiile noastre.
Cu ocazia vizitei delegației delegației județului Zala la Târgu Mureș din luna ianuarie a fost semnat, în prezența unui număr mare de consilieri județeni, protocolul de colaborare între cele două instituții.
Domeniile de colaborare stabilite sunt cele enumerate mai sus, putând aduce beneficii importante părților implicate.
Propunem aprobarea de către plenul Consiliului Județean Mureș a protocolului semnat.

 

Director executiv
Bățaga Valer

 

Întocmit
Kocsis Robert