R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 17
din 16 februarie 2006
privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.7/2005 și a anexei la Hotărârea nr.160/2005, de aprobare a programelor de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor


Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere expunerea de motive nr.1250 din 1 februarie 2006, a Serviciului Resurse Umane, Consilieri Președinte, cu privire la modificarea programelor de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor pentru anul 2005 și 2006, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În baza prevederilor Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și ale prevederilor art.87 alin. (1), (2) și (3) din Hotărârea Guvernului nr.377/2002, pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă și modalitățile de finanțare, așa cum a fost modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr.937/2004,
În temeiul prevederile art. 109 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală,

hotărăște :

Art.1. Programul de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor pentru anul 2006, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.160/2005 se modifică conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Programul de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor pentru anul 2005, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.7/2005 și modificat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.137/2005 se modifică conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.3. Se împuternicesc primarii să repartizeze, în limita numărului de persoane prevăzute în programul de ocupare, locurile de muncă subvenționate, pe lucrări și activități pentru dezvoltarea comunității locale respective și să le distribuie angajatorilor care organizează aceste activități, pe baza contractelor atribuite cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achizițiile publice.
Art.4. Modificările intervenite pe parcurs pot fi aprobate prin dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Mureș. Semestrial se va înainta plenului, un proiect de hotărâre de aprobare a acestui program.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș și primăriilor din județ.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDETUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
SERVICIUL RESURSE UMANE,
CONSILIERI PREȘEDINTE
Nr. 1250 din 1 februarie 2006
Dosar VI/2

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.7/2005 și a anexei la Hotărârea nr.160/2005, de aprobare a programelor de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor

Prin hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.160 din 20 decembrie 2005 a fost aprobat programul de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor pentru anul 2006, cu un număr de 1000 de locuri de muncă pentru județul Mureș.
Întrucât prin programul de ocupare a forței de muncă pentru anul 2006, aprobat în ședința Consiliului de Administrație al Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Mureș din data de 13 decembrie 2005 și transmis prin poșta specială cu adresa nr.2354 din 27 decembrie 2005, ne-a fost aprobat un număr de 835 de locuri de muncă care vor fi subvenționate, se impune modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.160 din 20 decembrie 2005.
Menționăm că, întrucât la nivelul unor comune se derulează un volum mare de lucrări în folosul comunității, cu adresa nr.16902 din 31 decembrie 2005, Consiliul Județean Mureș a solicitat Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Mureș, suplimentarea acestui număr.
S-a făcut această solicitare în baza faptului că, pentru anul 2005 a fost aprobat și derulat un program de 1000 de locuri, iar din centralizarea solicitărilor primite de la primăriile din județ pentru anul 2006 rezultă un număr de la 1120 de locuri.
Răspunsul primit nu a fost favorabil, întrucât sumele aprobate prin bugetul asigurărilor de șomaj cu această destinație nu acoperă această solicitare.
De asemenea, întrucât în anul 2005 unele primării nu au făcut angajări la nivelul aprobat, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Mureș a acceptat redistribuirea acestora în luna decembrie a anului trecut, în ideea de a nu pierde sumele prevăzute cu această destinație în bugetul asigurărilor pentru șomaj, fapt care impune modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.7/2005 de aprobare a programelor de ocupare temporară a forței de muncă în rândul șomerilor pentru anul 2005.
Întrucât există premisele modificării acestui număr pe parcursul anului, precum și datorită faptului că, din experiența anilor anteriori, unele primării nu încheie contracte la nivelul aprobat în termen util, se propune ca eventualele modificări intervenite pe parcurs să fie aprobate de către președintele Consiliului Județean Mureș, prin dispoziție, urmând a fi promovat semestrial un proiect de hotărâre de aprobare a acestui program în plenul Consiliului Județean Mureș.
Având în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat, privind aprobarea modificării și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.7/2005 și a anexei la Hotărârea nr.160/2005, de aprobare a programelor de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor.

 

Șef serviciu
Serviciul Resurse Umane,
Consilieri Președinte
Elena Gâlea

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Groza Emil