R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR.150
din 28 decembrie 2006
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean pe anul 2006

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.18233/27.12.2006 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean pe anul 2006, precum și avizul comisiei de specialitate,
În conformitate cu HGR nr.1822/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente și de capital ale autorităților administrației publice locale,
Având în vedere articolul nr.15 alin (2) din OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 108/2004,
În temeiul articolului nr.104 aliniat (3) lit. (a) și a articolului nr.109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2006 se rectifică atât la venituri cât și la cheltuieli la suma de 121.042.503 lei (RON).
Modificările sunt prezentate în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Detalierea cheltuielilor rectificate pe articole și aliniate se face conform anexelor nr.2/1 până la 2/2.
Art.3. Se rectifică lista de investiții conform anexei nr.3.
Art.4. Se rectifică programul de reparații conform anexei nr.4.
Art.5. Anexele de la nr.1 la 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund Administrația Palatului Culturii și direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 18233/27.12.2006

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean pe anul 2006

În conformitate cu prevederile articolului 15 aliniat 2 din OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale, Consiliul Județean poate aproba rectificarea bugetului propriu și a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.
Potrivit prevederilor HGR nr.1822/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente și de capital ale autorităților administrației publice locale, bugetul propriu al județului se majorează cu un volum de 660.000 lei, din care 460.000 lei pentru restaurare vitralii sediu administrativ și 200.000 lei pentru restaurare vitralii la Palatul Culturii.
Cu suma respectivă se majorează bugetul Consiliului Județean pe parte de venituri la poziția "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale" iar pe parte de cheltuieli la poziția "Autorități publice" și "Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei". Aceste modificări se regăsesc în anexa nr.1, 2/1 și 2/2.
Față de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Emil Groza