R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 149
din 15 decembrie 2006
privind stabilirea tarifelor de bază, lunare, pe mp, la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât locuințe, ce se aplică de către societățile comerciale, regiile autonome și instituțiile publice care administrează imobile ce aparțin domeniului public și privat al Județului Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive a Direcției Economice nr. 17552/12.12.2006 precum și avizele comisiilor de specialitate,
În temeiul art. 104 alin.(1) lit.c) și 109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificări și completări ulterioare

hotărăște:

Art. 1. Pentru spațiile cu altă destinație decât locuințe aparținând domeniului public și privat al județului, administrate de societăți comerciale, regii autonome și instituții publice a căror contracte se prelungesc conform prevederilor legale, chiria lunară, pe mp de spațiu, se stabilește conform Anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2. Spațiile cu altă destinație decât locuințe devenite disponibile, se pot închiria numai prin licitație publică, conform prevederilor legale. Tarifele din Anexa la prezenta hotărâre, constituie baza de pornire a licitației chiriei. Excepție de la prevederile de mai sus, fac spațiile ce se închiriază instituțiilor publice bugetare, partidelor și fundațiilor sau asociațiilor non-profit, care se închiriază fără licitație, la tarifele de bază din Anexa la prezenta hotărâre.
Pentru contractele încheiate prin licitații conform prevederilor de la al.1 chiria se recalculează semestrial, în funcție de rata inflației. Pentru spațiile care au fost închiriate anterior prezentei hotărâri, chiriile ce se percep începând cu 1 ianuarie 2007, nu vor putea fi mai mici decât cele prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre.
Art.3. Nivelul minim al chiriei la locația de gestiune pentru spațiile cu altă destinație decât locuințe care dețin și utilaje destinate producției sau prestației de servicii se stabilește în funcție de: volumul amortizării, cota anuală de RK, cota parte pentru evidența patrimoniului, impozitul pe teren, impozitul pe clădire și cota de profit.
Art. 4. Tariful de la activitatea de bază se aplică și pentru spațiile care deservesc activități ca de exemplu: depozitele de mână, subsolurile și pivnițele amenajate special pentru depozite, grupurile sanitare, dependințele, holurile, debaralele și alte asemenea spații.
Art. 5. Schimbarea profilului de activitate, subînchirierea sau modificarea structurii construite a spațiilor închiriate se poate face numai cu acordul proprietarului. Chiria urmează a se modifica în funcție de schimbările intervenite.
Art.6. Spațiile în care își desfășoară activitatea persoanele cu handicap, invalizii de război, veteranii de război, văduvele de război pensionare de urmaș, luptătorii în Revoluția din Decembrie 1989, deținuții politici și asociațiile cu scop caritabil sau de apărare a drepturilor omului vor beneficia de o reducere de 50% din cuantumul chiriei.
Art.7. Tarifele prevăzute în Anexa la hotărâre se aplică de la data de 1 ianuarie 2007, dată la care Hotărârea nr.158 din 20 decembrie 2005 se abrogă.
Art.8. De executarea prezentei hotărâri răspunde Direcția Economică.
Art.9. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice(Compartiment Patrimoniu și Biroul Financiar Contabil), societăților comerciale, regiilor autonome și instituțiilor publice care administrează imobile din domeniul public și privat al Județului Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.17552/12.12.2006

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor de bază la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât locuințe ce se aplică de către societățile comerciale, regiile autonome, instituțiile publice care administrează imobile ce aparțin domeniului public și privat al Județului Mureș

Potrivit prevederilor articolului 104 alin.(1) lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificări și completări ulterioare, Consiliul Județean gestionează domeniul public și privat al județului.
În acest sens, anual se aprobă prin hotărâre nivelul minim al chiriilor aplicate de către regiile autonome, societățile comerciale și instituțiile publice care administrează imobile din domeniul public și privat al județului .
Astfel, pentru anul 2007 se propune ca nivelul minim al chiriilor să fie actualizat pe baza indicelui de inflație la capitolul "servicii", preliminat pe anul 2006, respectiv, 1,07.
Având în vedere motivele prezentate mai sus, se propune aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR EXECUTIV
Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Emil Groza