R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 148
din 15 decembrie 2006
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.73/27.07.2006 privind actualizarea la inflație a unor taxe și tarife la instituțiile de cultură pe anul 2006-2007

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.17466/12.12.2006 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.73/27.07.2006, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu art.282 și 283 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,
Ținând seama de Legea nr.428/22.11.2006 pentru modificarea alin.(3) al art.176 din Legea învățământului nr.84/1995,
Având în vedere art.104 litera "e" din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,
În temeiul prevederilor art.109 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Județean nr.73/27.07.2006 privind actualizarea la inflație a unor taxe și tarife la instituțiile de cultură, printr-o reducere cu 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film și alte manifestări culturale și sportive organizate de instituții publice, a elevilor și studenților conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. De executarea prezentei hotărâri răspund Direcția Economică din cadrul Consiliul Județean Mureș și instituțiile de cultură nominalizate în anexă.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.17466 /19.12.2006

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.73/27.07.2006

Potrivit articolelor nr.282 și 283 ,alin(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, Consiliul Județean poate aproba unele taxe pentru vizitarea muzeelor,a caselor memoriale sau a monumentelor istorice de arhitectură și arheologie. Cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale.
Ținând seama de Legea nr.428/22.11.2006 pentru modificarea alin.(3) al art.176 din Legea învățământului nr.84/1995, elevii și studenții beneficiază de tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee,concerte,spectacole de teatru,operă,film și alte manifestări culturale și sportive organizate de instituțiile publice. Având în vedere și adresele emise de instituțiile de cultură :Teatrul pentru copii și tineret Ariel, Muzeul Județean Mureș,Ansamblul artistic profesionist "Mureșul",Administrația Palatului culturii,Filarmonica de stat Târgu Mureș propunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR
ec. Bartha Iosif

 

Văzut:
Vicepreședinte
Groza Emil