R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTARÂREA NR. 145
din 15 decembrie 2006
privind componența Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice a obiectivului de investiții " Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.17390/11.12.2006, a Serviciului avizare, autorizare și control a Consiliului Județean Mureș, privind componența Comisiei și a Secretariatului Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru obiectivul de investiții "Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș", precum și Avizul favorabil al Comisiei de amenajarea teritoriului și urbanism a Consiliului Județean Mureș,
Având în vedere prevederile articolului nr.9 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică și a art.6 din REGULAMENTUL privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrări de interes național sau de interes local
În temeiul prevederilor articolului 104 și 109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

hotărăște :

Art.1. Se numește Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică de interes local a obiectivul de investiție "Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș" în următoarea componență:
- președinte: ing. Frătean Petru Alexandru vicepreședinte Consiliul Județean Mureș
- membrii:
     - arh. Csortan Ilona arhitect șef al județului Mureș
     - Csegzi Sandor viceprimar municipiul Tîrgu-Mureș
     - Botoș Dumitru viceprimar orașul Ungheni
     - Pasca Alexandru viceprimar comuna Sînpaul
Art.2. Se aprobă componența Secretariatului Comisiei de cercetare prealabilă în vederea declarării utilității publice a obiectivul de investiții " Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș", în următoarea componență.
     - Preotu Mariana sef serviciu - Serviciul avizare, autorizare și control Consiliul Județean Mureș
     - Pop Călin Alexandru consilier - Serviciul avizare, autorizare și control Consiliul Județean Mureș
     - Savu Mirela consilier juridic - Serviciul juridic și contencios Consiliul Județean Mureș
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciului avizare, autorizare și control din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
Arhitectul Șef
Serviciul avizare, autorizare și control
Nr.17390/11.XII.2006

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind componența Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice a obiectivului de investiții " Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș"

În conformitate cu prevederile art.9 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică și art.3 din H.G.R nr. 583/1994 și art.6 din REGULAMENTULUI privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrări de interes național sau de interes local, componența acestei comisii se stabilește de Consiliul Județean.
Secretariatul comisiei se asigură de către Serviciul avizare, autorizare și control respectiv Arhitectul șef, sub coordonarea vicepreședintelui de resort.
Față de cele de mai sus propunem aprobarea Comisiei și a secretariatului comisiei în următoarea componență:

Membrii comisiei:
- președinte: ing. Frătean Petru Alexandru vicepreședinte Consiliul Județean Mureș
- membrii:
     - arh. Csortan Ilona arhitect șef al județului Mureș
     - Csegzi Sandor viceprimar municipiul Tîrgu-Mureș
     - Botoș Dumitru viceprimar orașul Ungheni
     - Pasca Alexandru viceprimar comuna Sînpaul

Membrii secretariatului
     - Preotu Mariana sef serviciu - Serviciul avizare, autorizare și control Consiliul Județean Mureș
     - Pop Călin Alexandru consilier - Serviciul avizare, autorizare și control Consiliul Județean Mureș
     - Savu Mirela consilier juridic - Serviciul juridic și contencios Consiliul Județean Mureș

Supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre anexat.

 

ARHITECT ȘEF
arh.Csortan Ilona

 

VIZAT
VICEPREȘEDINTE
ing.Frătean Petru Alexandru