R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR.144
din 15 decembrie 2006
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pe anul 2006

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.17467/12.12.2006 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pe anul 2006, precum și avizul comisiei de specialitate,
În conformitate cu HGR nr.1667/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru județul Mureș,
Ținând cont de HGR nr.1745/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru județul Mureș,
În conformitate cu HGR nr.1770/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru județul Mureș,
Potrivit HGR nr.1776/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unităților de învățământ preuniversitar de stat,
Având în vedere articolul nr.15 alin (2) si articolul 54 alin (4) din OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 108/2004,
În temeiul articolului nr.104 aliniat (3) lit. (a) și a articolului nr.109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2006 se rectifică atât la venituri cât și la cheltuieli la suma de 120.382.503 lei (RON).
Modificările sunt prezentate în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Detalierea cheltuielilor rectificate pe articole și aliniate se face conform anexelor nr.2/1 până la 2/36.
Art.3. Se rectifică sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru învățământul preuniversitar de stat pe localități conform anexei nr.3.
Art.4. Se rectifică programul de drumuri conform anexei nr.4.
Art.5. Se rectifică lista de investiții conform anexei nr.5.
Art.6. Se majorează fondul de premiere a funcționarilor publici cu valoarea de 46.877 lei, reprezentând 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2006, pentru funcțiile publice prevăzute în statul de funcții.
Se majorează fondul de premiere a personalului contractual cu valoarea de 6.161 lei, reprezentând 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2006, pentru personalul contractual prevăzut în statul de funcții.
Aceste fonduri vor fi utilizate conform articolului 8 și articolului 9 din Hotărârea Consiliului Județean nr.129/2006.
Art.7. Anexele de la nr.1 la 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, răspund consiliile locale, instituțiile subordonate, Spitalul Clinic Județean de Urgență, Centrul de Informare Turistică, SC Aquaserv Company SA și direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.17467/12.12.2006

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pe anul 2006

În conformitate cu prevederile articolului 15 aliniat 2 din OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale, Consiliul Județean poate aproba rectificarea bugetului propriu și a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.
Potrivit prevederilor HGR nr.1667, HGR nr.1745 și HGR nr.1770/2006, privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente și de capital ale autorităților administrației publice locale, bugetul propriu al județului se majorează cu suma de 700.000 lei, 600.000 lei și 200.000 lei pentru refacerea și ranforsarea unor drumuri județene.
Pe parte de venituri aceste sume sunt cuprinse în buget în anexa nr.1 la poziția "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale" iar pe parte de cheltuieli la poziția "Drumuri și poduri" anexa nr.2/28.
Potrivit HGR nr.1776/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, județului Mureș i-au fost repartizate 3.683.000 lei, din care 372.000 lei pentru învățământul special. Propunem repartizarea pe localități a sumei de 3.311.000 lei conform anexei nr.3. Cu suma de 372.000 lei se majorează bugetul Consiliului Județean conform anexei nr.1.
Ordonanța nr.2 din 12 ianuarie 2006, privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor public pentru anul 2006 la art.22 prevede posibilitatea consiliilor locale de a constitui, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului respectiv pentru funcțiile publice prevăzute în statul de funcții, un fond de premiere, în cazul în care veniturile curente acoperă în totalitate cheltuielile de personal, inclusiv acest fond de premiere. Fondul respectiv poate fi utilizat conform criteriile și condițiilor stabilite prin hotărâre a consiliului local, în luna decembrie 2006.
Ordonanța nr.3 din 12 ianuarie 2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr.323/2006, la art.12 precizează că se poate constitui de către consiliile locale în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului respectiv, pentru personalul contractual prevăzut în statul de funcții, un fond de premiere în cazul în care veniturile curente acoperă în totalitate cheltuielile de personal, inclusiv acest fond de premiere. Fondul de premiere poate fi utilizat conform criteriilor și condițiilor stabilite prin hotărâre a consiliului local, în luna decembrie a anului 2006. În acest sens, se constituie fondul de premiere a funcționarilor publici în valoare de 46.877 lei, reprezentând 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2006, pentru funcțiile publice prevăzute în statul de funcții, precum și fondul de premiere a personalului contractual în valoare de 6.161 lei, reprezentând 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2006, pentru personalul contractual prevăzut în statul de funcții, aceste sume se constituie suplimentar față de sumele constituite prin Hotărârea nr.129/2006.
În urma analizei execuției bugetului Consiliului Județean Mureș și a extraselor de cont la data de 10 decembrie 2006, s-a constatat ca fiind încasate mai multe cote din venit la nivel de județ, propunem în acest sens majorarea bugetului Consiliului Județean cu suma de 1.300.000 lei la venituri la poziția "Sume alocate de Consiliul Județean Mureș pentru echilibrarea bugetelor locale din cota de 22%". Ținând seama de solicitările de sume emise de Spitalul Clinic Județean de Urgență, Autoritatea Națională pentru Turism și Direcția Tehnică Drumuri, Poduri Județene și Investiții, propunem alocarea unor sume pentru următoarele activități:
- Drumuri și poduri: 3.161.046 lei;
- Spitalul Clinic Județean de Urgență: 317.500 lei
- Cofinanțare Proiect Centru de Informare Turistică: 203.210 lei;
- Participare capital social la SC Aquaserv Company SA: 1 leu;
- Cofinanțare Program colaborare - Inspectoratul de Poliție al Județului Mureș 100.000 lei;
- Fond de rezervă la dispoziția Consiliului Județean Mureș: -809.757 lei;
- Dobânzi și comisioane aferente datoriei publice externe: 200.000 lei..
Dat fiind faptul că este ultima lună în ceea ce privește execuția bugetului se constată ca fiind strict necesară reașezarea în cadrul aceluiași volum, pentru următoarele activități:
- Autorități executive
- Direcția Județeană de Evidență a Persoanei
- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1 Târgu Mureș
- Biblioteca Județeană Mureș
- Muzeul Județean Mureș
- Redacția Revistei "Vatra"
- Redacția Revistei "Lato"
- Direcția Județeană de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.
Toate aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1, nr.2/1 până la 2/36 și nr.5.
Față de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR EXECUTIV,
Bartha Iosif

 

Văzut,
VICEPREȘEDINTE,
Emil Groza