R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 137
din 30 noiembrie 2006
privind aprobarea prelungirii Convenției de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii (IEESR)

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.16413/23.11.2006, privind aprobarea prelungirii Convenției de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii (IEESR), precum și avizele comisiilor de specialitate
În conformitate cu prevederile Legii nr.47/2006 privind sistemul național de asistență socială, a Ordonanței Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, al art.7 din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.95/2003,
În temeiul art.104 alin.(1) pct.6 lit.a, precum și al art.109 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare

hotărăște:

Art.1. Se aprobă prelungirea Convenției de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii (IEESR), conform actului adițional cuprins în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Doamna Lokodi Edita Emőke, președintele Consiliului Județean Mureș, se împuternicește cu semnarea actului adițional prevăzut la art.1.
Art.3. De ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspund Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Direcția Economică.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 16413/23.11.2006

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii Convenției de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii (IEESR)

Conștientizarea efectelor fenomenului violenței în familie și a gravității acestuia la nivel mondial s-a petrecut relativ recent în lume, toate țările Uniunii Europene confruntându-se cu problemele generate de violența în familie. Sistemul serviciilor sociale publice în domeniul combaterii și prevenirii violenței în familie în România nu este dezvoltat, furnizarea de servicii de asistență în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie fiind asumată de societatea civilă îndeosebi. Societatea civilă, în parteneriat cu autoritățile locale, a dezvoltat servicii specializate pentru protecția victimelor violenței în familie, precum și furnizori de servicii sociale care lucrează cu agresorii.
România beneficiază, în momentul de față, de acte normative destinate să reglementeze fenomenul de violență în familie și la locul de muncă. În cadrul procesului de reformă a sistemului de protecție socială românesc, a fost adoptată Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie, ca parte componentă a strategiilor care vizează protecția familiei, aceasta stabilind cadrul dezvoltării politicilor de combatere și prevenire a fenomenului violenței în familie. Înființarea Agenției Naționale pentru Protecția Familiei, prin Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie, reprezintă un prim pas în organizarea unui sistem eficient de servicii sociale specializate în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie la nivel național.
Pornind de la considerarea familiei ca principal model cultural în procesul complex de educare a copiilor, responsabilitatea statului român rezidă în crearea unui cadru favorabil care să permită găsirea unor soluții de prevenire a violenței în familie, precum și de sprijinire a persoanelor supuse violenței în familie, motiv pentru care la nivel național a fost simțită nevoia adoptării strategiei naționale în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, prin Hotărârea nr.686/2005.
Această strategie pornește de la ideea identificării măsurilor necesare pentru coordonarea corespunzătoare a tuturor programelor derulate în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, în scopul evitării paralelismelor, precum și în vederea utilizării eficiente a resurselor alocate. În același timp, se urmărește armonizarea și corelarea proceselor de reformă din domenii precum: protecție socială, administrație locală, justiție, sănătate, educație în vederea asigurării unei sincronizări a acestor procese care să aibă ca scop reintegrarea în societate a persoanelor afectate de violența în familie.
În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie comunitățile locale, prin reprezentanți legali, precum și autoritățile administrației publice locale asigură condiții pentru consolidarea familiei, pentru prevenirea conflictelor și a violențelor în familie
Parteneriatul semnat între Consiliul Județean Mureș, Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii și alte instituții importante din județ privind prevenirea, monitorizarea și combaterea violenței în familie a permis ca județul Mureș să fie la ora actuală primul județ din țară unde este implementată intervenția interdisciplinară coordonată. Acest aspect a fost reflectat și în raportul de evaluare al Națiunilor Unite în care programul din județul Mureș este dat exemplu de bună practică. Sprijinul financiar acordat de Consiliul Județean Mureș a facilitat buna desfășurare a activităților Centrului de Prevenire, Monitorizare și Combatere a Violenței în Familie Mureș (CVF).
Pe parcursul funcționării CVF Mureș a oferit gratuit servicii de consiliere psihologică, consiliere juridică, psihoterapie individuală și familială, mediere, consilierea agresorului, asistență socială, suport financiar prin plata certificatelor medico-legale pentru victimele fără posibilități materiale. De aceste servicii au beneficiat atât victimele violenței în familie cât și familiile acestora, beneficiarii indirecți ai activităților CVF Mureș fiind comunitatea județului Mureș.
Pentru a întregi serviciile oferite de CVF, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, în parteneriat cu Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii a implementat proiectul "Înființarea, organizarea și susținerea funcționării unui centru pentru adăpostirea victimelor violenței în familie din județul Mureș". Scopul proiectului este de a întări capacitatea Consiliului județean Mureș de a acorda servicii sociale comunitare victimelor violenței în familie prin oferirea de asistență specializată și suport locativ, pe o perioadă determinată persoanelor adulte și copiilor acestora, provenite din familii afectate de violență în familie.
Prin convenția de colaborare încheiată între Consiliul Județean Mureș, DGASPC și IEESR, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.56/27.05.2004, s-a stipulat susținerea financiară de către Consiliul Județean Mureș, a activității adăpostului pe o perioadă de cel puțin 3 ani.
În anul 2005, Centrul de Prevenire, Monitorizare și Combatere a Violenței în Familie Mureș (CVF Mureș) a oferit servicii pentru 195 de cazuri de violență în familie, dintre care un număr de 49 de victime au fost admise în Centrul de Adăpostire, reprezentând 24 femei și 25 copii. Din numărul de 195 de cazuri de violență în familie, 154 au fost cazuri nou înregistrate, iar un număr de 41 de cazuri vechi, existente în baza de date, s-au reactivat, solicitând asistență din partea Centrului nostru. În anul 2005 CVF a primit sprijin financiar din partea Consiliului județean Mureș în valoare de 20.000 RON.
În anul 2006, prin Convenția de colaborare aprobată prin Hotărârea nr.156/2005, Consiliul Județean Mureș a contribuit la continuarea activității, prin acordarea unui sprijin financiar în valoare de 144.291 RON.
În perioada 1 Ianuarie - 31 octombrie 2006 au fost oferite servicii unui număr total de 162 de cazuri dintre care 124 au fost cazuri nou înregistrate, iar 38 au fost cazuri vechi, înregistrate în anii anteriori, reactivate în 2006. Dintre acestea, un număr de 45 de persoane au beneficiat de serviciile Centrului de Adăpostire, respectiv 26 adulți și copiii acestora, în număr de 19. Totalul zilelor de adăpostire în această perioadă a fost de 2237, reprezentând un grad de ocupare de 92%.
În vederea susținerii funcționării Centrului și în anul 2007 este necesară asigurarea unui buget în valoare totală de 159.600 lei.
Sfera atribuțiilor Consiliului Județean Mureș, în virtutea prevederilor legale în vigoare (Legea nr.217/2003 și Legea nr.47/2006), se extinde și asupra prevenirii și combaterii violenței în familie, prin asigurarea unor condiții pentru consolidarea familiei.
În conformitate cu prevederile art.104 alin.(1) pct.6 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean.
Față de cele de mai sus arătate, propunem aprobarea prelungirii Convenției de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii, potrivit proiectului de hotărâre alăturat.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke

 

SECRETAR,
Ioan Togănel