R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR.135
din 30 noiembrie 2006
privind actualizarea taxelor și tarifelor aeroportuare reduse, în funcție de frecvența de operare, la RA " Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.16414/23.11.2006 a Direcției Economice, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile art.5 din HCJ nr.37/1997 privind înființarea Regiei Autonome " Aeroportul Tîrgu Mureș",
În temeiul art. 104 alin.(1) lit.a) și 109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificări și completări ulterioare

hotărăște:

Art.1 (1) Se aprobă actualizarea taxelor și tarifelor aeroportuare reduse , în funcție de frecvența de operare, la RA " Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș", conform Anexei la prezenta hotărâre.
(2) Taxele și tarifele se aplică începând cu 1 ianuarie 2007.
Art.2 De executarea prezentei hotărâri răspunde directorul regiei.
Art.3 Prezenta hotărâre abrogă prevederile Anexei nr.1 din H.C.J. nr.21/27.03.2001 privind reducerea tarifelor aeroportuare în funcție de frecvența de operare și aprobarea tarifelor de degivrare la R.A. " Aeroportul Tîrgu Mureș" și prevederile H.C.J. nr.40/8.04.2003 privind stabilirea limitelor minime și maxime pentru tarifele de
" Basic Handling" la RA " Aeroportul Tîrgu Mureș".
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean și R.A. " Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș"

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.16414/23.11.2006

EXPUNERE DE MOTIVE
privind actualizarea taxelor și tarifelor aeroportuare reduse, în funcție de frecvența de operare, la RA " Aeroportul Transilvania-Tîrgu Mureș"

Prin HCJ nr.21/27.03.2001, privind reducerea tarifelor aeroportuare în funcție de frecvența de operare și aprobarea tarifelor de degivrare la RA " Aeroportul Tîrgu Mureș"s-a urmărit deschiderea și dezvoltarea de noi relații de operare a companiilor aeriene românești și străine în zonă.
Astfel, prin hotărârea menționată mai sus, s-au stabilit 6 categorii de tarife reduse:
I. Tarif pentru o aterizare
II. Tarif pentru o staționare
III. Tarif de iluminat
IV. Tarif de pasageri
V. Basic Handling
VI. Servicii la cerere
Primele 4 categorii de tarife au fost diferențiate după frecvența de operare a aeronavelor(nr.zboruri/săptămână sau lună), în timp ce tarifele de Basic Handling( modificate prin HCJ nr.40/8.04.2003) , se diferențiază după greutatea aeronavelor iar serviciile la cerere, în funcție de tipul acestora( servicii de vamă și graniță, transport echipaj, transport pasageri, salon oficial, etc)
Tarifele stabilite inițial în dolari(USD), au fost ulterior echivalate la aceleași niveluri în euro(EUR), pentru conectarea la noile reglementări internaționale în domeniu.(începând cu 1 ianuarie 2005)
Conducerea Aeroportului, prin adresa nr.2690/2006 solicită modificarea taxelor și tarifelor aeroportuare, respectiv, actualizarea acestora pentru următoarele considerente:
- întărirea monedei naționale în raport cu moneda de referință a tarifelor(EUR) de la un curs mediu de 1 EUR= 4 RON la 1 EUR= 3,55 RON
- creșterea concomitentă a cheltuielilor aferente stabilirii tarifelor și utilităților în moneda națională, fapt ce va duce la neacoperirea acestora din veniturile realizate
- diversificarea și oferirea de noi servicii atât pasagerilor cât și companiilor aeriene
- operarea frecventă cu aeronave de mare capacitate(B737-800, A320)
Pe de altă parte, în prezent, tarifele practicate de RA" Aeroportul Transilvania-Tîrgu Mureș"atât cele standard cât și cele reduse sunt mult diminuate față de alte aeroporturi din zonă cum ar fi Cluj și Timișoara .
Aeroportul propune creșteri cuprinse între 14-15% pentru aterizare, iluminat, staționare, pasageri și servicii de basic handling(între limite), derivate din paritatea cursului mediu EUR de la momentul echivalării tarifelor reduse, în funcție de frecvență și cursul mediu actual(4 RON/3,55RON)
Pentru deschiderea de noi relații de operare, reducerile acordate pentru primele 6(șase) luni de operare și o frecvență mai mare de 2 zboruri /săptămână, se propun majorări cu 60%, ca urmare a creșterii tuturor elementelor de cheltuieli exprimate în lei, în special a utilităților consumate în vederea deservirii acestor aeronave.
Serviciile la cerere se propun a fi menținute la același nivel.

Precizăm că propunerile de actualizare a taxelor și tarifelor aeroportuare au fost aprobate de Consiliul de Administrație al regiei, prin Hot. nr. 537/12.09.2006.

Având în vedere expunerea prezentată mai sus, supunem analizei și aprobării proiectul de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR EXECUTIV,
Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Emil Groza