R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 134
din 30 noiembrie 2006
privind modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.153 din 20 decembrie 2005, privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a nivelelor de echilibrarea bugetelor locale ale unităților administrativ teritoriale pe anul 2006

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere expunerea de motive nr.16182 din 20 noiembrie 2006, a Serviciului Resurse Umane, Consilieri Președinte, solicitarea RA "Aeroportul "Transilvania" Târgu Mureș nr.2976/06.10.2006, cu privire la modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.153/20 decembrie 2005, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Conform prevederilor art.104, alineatul 2) litera c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 și ale art.8 din Regulamentul de organizare și funcționare a Regiei "Aeroportul" Târgu Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.37/1997,
În temeiul prevederile art. 109 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală,

hotărăște :

Art.1. Anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.153/2005 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ teritoriale pe anul 2006, se modifică la R.A. Aeroportul TRANSILVANIA Târgu Mureș prin creșterea numărului de posturi finanțate de la 60 la 71, pentru luna decembrie a.c.
Art.2. Conducerea Regiei Autonome Aeroportul TRANSILVANIA va fundamenta și prezenta spre aprobare noua organigramă și statul de funcții al regiei, pentru ședința Consiliului Județean Mureș din luna ianuarie 2007.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcția Economică din aparatul propriu al Consiliului Județean Mureș și directorul R.A. Aeroportul TRANSILVANIA Târgu Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel