R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTARÂREA NR. 131
din 30 noiembrie 2006
pentru avizarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu pentru perioada 2007-2013

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 16.154 / 20.11.2006 a Arhitectului Șef, privind Proiectului de hotărâre pentru avizarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu pentru perioada 2007-2013, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.6, alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, modificată și completată prin Legea nr.265 din 29/2006,
În temeiul art. 104, alin.(3), pct.d din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată prin Legea nr.286/2006,

hotărăște :

Art.1. Se avizează Planului Local de Acțiune pentru Mediu pentru perioada 2007-2013, cuprins în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Arhitectul Șef.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
ARHITECTUL ȘEF
Nr.16.154/20.11.2006

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind Proiectul de hotărâre pentru avizarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu pentru perioada 2007-2013

Agenția pentru Protecția Mediului Mureș a solicitat prin adresa nr.6.075/16.10.2006, înregistrată cu nr. 14.549/20.10.2006, avizarea variantei finale a Planului de Acțiune pentru Mediu pentru perioada 2007-2013.
Documentul a fost analizat de către direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș (Direcția Dezvoltare Regională, Integrare Europeană, Arhitectul Șef și Direcția Tehnică Drumuri, Poduri Județene și Investiții), toate observațiile și propunerile de modificare fiind cumulate în adresa nr. 14549/2006 înaintată Agenției pentru Protecția Mediului Mureș.
Supunem spre aprobare Proiectul de hotărâre pentru avizarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu pentru perioada 2007-2013.

 

VIZAT
VICEPREȘEDINTE
ing. Frătean Petru Alexandru

 

ARHITECT ȘEF
Arh.Csortan Ilona