R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 129
din 30 noiembrie 2006
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pe anul 2006

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.16309/21.10.2006 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pe anul 2006, precum și avizul comisiei de specialitate,
În temeiul HG nr.1584/08.11.2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unităților de învățământ preuniversitar de stat,
În conformitate cu OUG nr.89/20.11.2006 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2006,
Ținând seama de Ordonanța Guvernului nr.2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale și altor drepturi ale funcționarilor publici,
În conformitate cu Ordonanța Guvernului nr.3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr.323/2006
Având în vedere articolul nr.15 alin (2) din OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 108/2004,
În temeiul articolului nr.104 aliniat (3) lit. (a) și a articolului nr.109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2006 se rectifică atât la venituri cât și la cheltuieli la suma de 117.210.503 lei (RON).
Modificările sunt prezentate în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Detalierea cheltuielilor rectificate pe articole și aliniate se face conform anexelor nr.2/1 până la 2/46.
Art.3. Se rectifică sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru învățământul preuniversitar de stat pe localități conform anexei nr.3.
Art.4. Se rectifică sumele defalcate pentru echilibrarea bugetelor pe localități conform anexei nr.4.
Art.5. Se constituie fondul de premiere a funcționarilor publici în valoare de 119.297 lei, reprezentând 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2006, pentru funcțiile publice prevăzute în statul de funcții.
Art.6. Se constituie fondul de premiere a personalului contractual în valoare de 16.213 lei, reprezentând 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2006, pentru personalul contractual prevăzut în statul de funcții.
Art.7. Președintele Consiliului Județean Mureș va utiliza fondurile de premiere constituite potrivit art.5 și 6, cu respectarea următoarelor criterii și condiții:
a) Valoarea maximă până la nivelul căreia se stabilește premiul individual se determină prin împărțirea sumei reprezentând fondul de premiere la numărul total de angajați, pe categorii de personal - funcționari publici sau personal contractual;
b) Beneficiază de premii individuale acordate din fondurile constituite în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri toate persoanele care, în urma evaluării performanțelor profesionale individuale pe anul 2006, au obținut cel puțin calificativul "bun" și nu au fost sancționate disciplinar în această perioadă;
c) Persoanele din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș al căror raport de serviciu sau contract individual de muncă au fost suspendate, cu excepția cazurilor reglementate la art.81 lit."h" din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată și la art.50 litera "b" din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare, precum și persoanelor care nu au avut calitatea de salariat al Consiliului Județean Mureș în tot cursul anului 2006, li se va acorda premiul proporțional cu perioada efectiv lucrată raport la valoarea maximă a premiului, stabilită conform literei "a".
Art.8. Fondurile de premiere, constituite în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, vor fi utilizate în luna decembrie a anului 2006, în cazul în care veniturile curente acoperă în totalitate cheltuielile de personal, inclusiv aceste fonduri de premiere.
Art.9. Se rectifică lista de investiții conform anexei nr.5.
Art.10. Se rectifică programul de reparații conform anexei nr.6.
Art.11. Se rectifică programul de drumuri conform anexei nr.7.
Art.12. Se rectifică sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru plata drepturilor cuvenite asistenților personali ai persoanelor cu handicap pe localități conform anexei nr.8
Art.13. Anexele de la nr.1 la 8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.14. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, răspund consiliile locale, instituțiile subordonate, Asociația Microregională "Târnava Mică-Bălăușeri-Sovata", Asociația Nevăzătorilor-Filiala Mureș și direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel