R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 128
din 30 noiembrie 2006
privind avizarea propunerii de restructurare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș

Consiliul Județean Mureș,

Văzând nota de fundamentare și propunerea de restructurare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, făcută de Autoritatea de Sănătate Publică a Județului Mureș prin adresa nr.4118/30.11.2006, precum și referatul de specialitate întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică cu nr.16880/30.11.2006,
Având în vedere dispozițiile art.174, alin.(3) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Se avizează restructurarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș în două unități sanitare - Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș cu 1667 paturi și, respectiv, Spitalul Clinic Județean Mureș cu 735 paturi, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Autorității de Sănătate Publică a Județului Mureș și Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, care vor îndeplini procedurile legale în vederea aprobării propunerii de restructurare prin ordin al ministrului sănătății publice.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.16880/30.11.2006
Dosar IV/A/1

REFERAT
privind solicitarea de avizare a propunerii de restructurare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș

Prin adresa nr. 4118/30.11.2006, Autoritatea de Sănătate Publică a Județului Mureș a formulat o solicitare către Ministerul Sănătății Publice, în vederea aprobării prin ordin al ministrului a restructurării Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, în două unități sanitare - Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș și Spitalul Clinic Județean Mureș.
În conformitate cu dispozițiile art. 174, alin.(3) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, "structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului și a denumirilor pentru spitalele publice se aprobă prin ordin al ministrului sănătății publice, la propunerea conducerii spitalelor, prin autoritățile de sănătate publică, cu avizul consiliului județean sau al consiliului local, după caz. …".
Față de obiectul propunerii făcute, în raport cu dispozițiile legale mai sus citate, apreciem că în speță Consiliul Județean Mureș are competența de a analiza și aviza măsura restructurării, urmând ca aceasta să fie dispusă prin ordin al ministrului sănătății publice.

 

DIRECTOR EXECUTIV
Viorel Iosib

 

ȘEF SERVICIU
Paul Cosma