R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 127
din 30 noiembrie 2006
privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Mureș, prin Direcția generală de Asistență Socială și protecția Copilului Mureș și Fundația "Rheum Care" pentru derularea proiectului cu finanțare nerambursabilă "Centrul de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu "JOY"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.16.832/29.11.2006, privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Mureș, prin Direcția generală de Asistență Socială și protecția Copilului Mureș și Fundația "Rheum Care" pentru derularea proiectului cu finanțare nerambursabilă "Centrul de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu "JOY",
În conformitate cu prevederile Legii nr.47/2006 privind sistemul național de asistență socială, a Ordonanței Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.197/2006 privind aprobarea programelor de interes național în domeniul drepturilor persoanelor cu handicap, precum și în domeniul asistenței sociale a persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost și persoanelor victime ale violenței în familie și a finanțării acestor programe,
În temeiul art.104 alin.(1) pct.6 lit.a, precum și al art.109 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare

hotărăște:

Art.1. Se aprobă parteneriatul dintre Consiliul Județean Mureș, prin Direcția Generală de Asistență Socială și protecția Copilului Mureș și Fundația "Rheum Care" pentru derularea proiectului cu finanțare nerambursabilă "Centrul de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu "JOY", conform contractului de finanțare nerambursabilă cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Doamna Lokodi Edita Emőke, președintele Consiliului Județean Mureș, se împuternicește cu semnarea contractului prevăzut la art.1.
Art.3. De ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspund Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Direcția Economică.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 16.832 /29.11.2006

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Mureș, prin Direcția generală de Asistență Socială și protecția Copilului Mureș și Fundația "Rheum Care" pentru derularea proiectului cu finanțare nerambursabilă "Centrul de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu "JOY"

Programul de interes național "Dezvoltarea serviciilor sociale specializate pentru persoanele adulte cu handicap: centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu" (PIN 4) aprobat prin HGR nr.197/2006, are ca scop, printre altele, inițierea de servicii sociale specializate pentru persoanele adulte cu handicap, la nivelul fiecărui județ.
Unul din obiectivele acestui program este asigurarea condițiilor necesare pentru recuperarea persoanelor adulte cu handicap locomotor din centrele rezidențiale și din familie. În județul Mureș, activitatea de recuperare a persoanelor cu handicap în timp real este organizată doar de Fundația "Rheum Care", Spitalul Clinic Județean asigurând, ca urmare a reorganizării acestuia, doar servicii de reumatologie.
În vederea atingerii obiectivului mai sus amintit, Fundația "Rheum Care" a depus o cerere și obținut o finanțare nerambursabilă, în cadrul PIN 4, de la Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap, în valoare de 86.660 lei, cu o contribuție proprie de 10.200 lei, proiectul totalizând un buget în valoare de 96.860 lei.
În urma discuțiilor purtate în Colegiul Director al DGASPC Mureș din data de 29.11.2006, membrii acestuia au avizat favorabil derularea acestui proiect prin DGASPC și susținerea activității centrului după finalizarea proiectului.
Prin acest proiect, beneficiarul (Fundația "Rheum Care") urmează să achiziționeze bunuri și servicii, iar potrivit prevederilor contractuale, beneficiarul final (Consiliul Județean Mureș, prin DGASPC) va prelua serviciile nou create începând cu data de finalizare a activităților necesare înființării centrului de recuperare. La transferarea serviciilor, proprietatea asupra bunurilor achiziționate în cadrul proiectului va fi transferată cu titlu gratuit către Consiliul Județean Mureș, prin DGASPC Mureș, inclusiv bunurile sau imobilele declarate ca și contribuție proprie în natură a beneficiarului.
De asemenea, în sarcina beneficiarului final este stipulată obligația de a nu schimba timp de 5 ani de la data preluării, destinația serviciilor create și echipamentelor, structura de personal și personalul angajat în aceste servicii, precum și modul în care aceste servicii sunt cuprinse în organigrama DGASPC, decât în condițiile legii și cu acordul prealabil al Autorității Finanțatoare.
În conformitate cu prevederile art.32 lit.d) din Legea nr.47/2006 privind sistemul național de asistență socială, coroborat cu art.104 alin.(1) pct.6 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean.
Față de cele de mai sus arătate, propunem aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Mureș, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Fundația "Rheum Care" pentru derularea proiectului cu finanțare nerambursabilă "Centrul de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu "JOY", potrivit proiectului de hotărâre alăturat.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke

 

SECRETAR
Ioan Togănel