R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 126
din 24 noiembrie 2006
privind aprobarea repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor învatamântului preuniversitar

Consiliul Judetean Mures,
Avand in vedere Expunerea de motive nr. 16.323/21.11.2006 a Directiei Economice la proiectul de hotarare privind aprobarea repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor invatamantului preuniversitar,
In temeiul HG nr.1584/08.11.2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat,
Conform art.104, alin (3) lit.(a) si a art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare

hotaraste:

Art.1. Se aproba repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor de personal ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2006, conform anexei.
Art.2. De executarea prezentei hotarari raspund consiliile locale din judetul Mures si Directia Economica din cadrul Consiliului Judetean Mures.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.16.323/21.11.2006

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor invatamantului preuniversitar

Prin Hotararea de Guvern nr.1584/8 noiembrie 2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat s-a alocat judetului Mures un volum de 17.212.000 lei. Aceasta suma este destinata finantarii cheltuielilor de personal ale unitatilor de invatamant din judetul Mures, precum si platii diferentelor salariale ramase restante din perioada 2001-2004.
Urmare celor de mai sus propunem alocarea acestei sume pe localitati, conform anexei.

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke

 

SECRETAR
Ioan Togănel