R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 125
din 24 noiembrie 2006
privind aprobarea cheltuielilor pentru cofinantare si a cheltuielilor neeligibile pentru Proiectului PHARE RO 2004 - 2006 CES, componenta Proiecte mari de infrastructura regionala "Reabilitarea si modernizarea drumurilor judetene DJ 107 si DJ 107D"

Consiliul Judetean Mures,
Vazand Expunerea de motive nr. 16244/21.11.2006 a Serviciului dezvoltare regionala,
In conformitate cu prevederile Memorandumului de finantare PHARE 2004-2006 incheiat intre Comisia Europeana si Guvernul Romaniei,
In temeiul articolului nr. 109 din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

hotaraste:

Art.1. Se aproba cheltuielile pentru cofinantarea lucrarilor de executie contractate pentru obiectivul de investitie PHARE RO 2004 / 016.772.04.01.01.01.09 "Reabilitarea si modernizarea drumurilor judetene DJ 107 si DJ 107D", in valoare de 344.000 Euro.
Art.2. Se aproba suportarea de catre Consiliul Judetean Mures a cheltuielilor ne-eligibile destinate Unitatii de Implementare a Proiectului, taxelor legale, publicitatii proiectului si TVA-ului pentru cheltuielile neeligibile, precum si a oricaror costuri suplimentare care vor aparea in perioada implementarii proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumurilor judetene DJ 107 si DJ 107D".
Art.3. De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde Directia Economica, Directia Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana si Directia Tehnica, Drumuri, Poduri Judetene si Investitii.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.16.244/21.11.2006

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea cheltuielilor pentru cofinantare si a cheltuielilor neeligibile pentru Proiectului PHARE RO 2004 - 2006 CES, componenta Proiecte mari de infrastructura regionala "Reabilitarea si modernizarea drumurilor judetene DJ 107 si DJ 107D"

Lansarea in cursul anului 2004 a programului PHARE 2004 -2006 Coeziune Economica si Sociala, componenta Proiecte mari de infrastructura regionala a reprezentat oportunitatea intocmirii documentatiei necesare accesarii fondurilor disponibile pentru acest tip de infrastructura.

Astfel, in cursul lunii decembrie 2004, a fost achizitionat Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie "Reabilitarea si modernizarea sistemului rutier pe drumul judetean DJ107 limita judet Alba - Adamus - Tirnaveni si DJ107D Adamus - intersectie DN14A (Tirnaveni)".
Pornind de la acest fapt, Consiliul Judetean Mures si Consiliul Judetean Alba au decis sa coopereze in vederea intocmirii in comun a unui proiect ce vizeaza reabilitarea drumurilor judetene 107 si DJ107D, pe teritoriul judetului Mures de la Tirnaveni pana la limita judetului, iar pe teritoriul judetului Alba, in continuare pana la Blaj, semnand un Contract de asociere, aprobat prin HCJ Mures nr. 4/2005.
Pe teritoriul judetului Mures, drumul in lungime de 12,2 km traverseaza teritoriul administrativ al comunei Adamus si al municipiului Tirnaveni, trecand prin localitatile Herepea, Craiesti, Cornesti, Adamus si Tirnaveni.

Proiectul depus spre finantare de cele doua Consilii judetene a fost aprobat, in momentul de fata procesul de selectare a constructorului pentru realizarea lucrarilor proiectului a fost finalizat, fiind in pregatire documentele necesare semnarii Contractului de lucrari.

Valoarea investitiei rezultata in urma realizarii Proiectului tehnic se ridica la suma de 9.653.229,26 Euro (fara TVA), defalcata dupa cum urmeaza:
- 6.642.438,85 Euro - Consiliul Judetean Alba, din care 2.642.238,85 Euro reprezentand contributia CJ Alba;
- 3.010.790,40 Euro - Consiliul Judetean Mures, din care 344.000,00 Euro (11,42% din total contributie locala)reprezentand contributia CJ Mures.

In vederea semnarii Acordului Cadru intre Ministerul Integrarii Europene, Consiliul Judetean Alba, Consiliul Judetean Mures si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru sunt necesare Hotararile Consiliilor judetene Alba si Mures privind asigurarea sumelor necesare cofinantarii proiectului (Contributiile locale amintite mai sus) si acoperirea costurilor neeligibile.

Cuantumul cheltuielilor neeligibile ca fi cunoscut dupa semnarea Contractului de lucrari, in aceste cheltuieli fiind cuprinse:
ą Taxe legale pe perioada constructiei;
ą cheltuieli legate de activitatea Unitatii de Implementare a Proiectului;
ą cheltuieli aferente promovarii proiectului.
ą TVA-ul pentru cheltuielile neeligibile;

Ca urmare, propunem aprobarea sumei privind asigurarea cotei necesare cofinantarii proiectului in valoare de 344.000,00 Euro, precum si a celor necesare acoperirii costurilor neeligibile generate de proiect.

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke

 

SECRETAR
Ioan Togănel