R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 124
din 25 octombrie 2006
privind aprobarea aderării Consiliului Județean Mureș, în calitate de membru, la Asociația Microregională "Târnava Mică Inferioară Coroisânmartin - Adămuș"

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere Expunerea de motive nr. 14.431 din 18.X.2006 a Președintelui Consiliului Județean Mureș și avizul comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu completările și modificările ulterioare, precum și dispozițiile art.104 alin.(1) lit."e" din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, așa cum a fost modificată și completată prin Legea nr.286/2006
În temeiul, art.109 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă aderarea Consiliului Județean Mureș, în calitate de membru, la Asociația Microregională "Târnava Mică Inferioară Coroisânmartin - Adămuș"
Art.2. Se însușește Statutul Asociației Microregionale "Târnava Mică Inferioară Coroisânmartin - Adămuș", cuprins în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se împuternicește dl. Veress Adam să reprezinte Consiliul Județean Mureș în Adunarea Generală a Asociației Microregionale "Târnava Mică Inferioară Coroisânmartin - Adămuș".
Art.4. Compartimentul Cancelarie, Relații cu Consilierii, Monitor Oficial va comunica prezenta hotărâre Direcției Buget-Finanțe și Asistență Economică, Direcției de Dezvoltare Regională, Integrare Europeană și Asociației Microregionale "Târnava Mică Inferioară Coroisânmartin - Adămuș".

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.14.431/18.X.10.2006

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea aderării Consiliului Județean Mureș, în calitate de membru, la Asociația Microregională "Târnava Mică Inferioară Coroisânmartin - Adămuș"

Asociația Microregională "Târnava Mică Inferioară Coroisânmartin - Adămuș" s-a constituit la data de 20 mai 2003, din inițiativa a șase consilii locale: Adămuș, Băgaciu, Coroisânmartin, Gănești, Mica și Suplac, conform Decizia civilă nr.331/R/2003, având ca scop principal al activității sale reprezentarea intereselor comune ale localităților membre, dezvoltarea economică, științifică, urbanistică, culturală, religioasă, sportivă, protecția monumentelor istorice și arhitecturale, apărarea monumentelor naturale, protecția mediului, a peisajului și al folclorului specific microregiunii.
Interesul asociației de a avea printre membrii săi Consiliul Județean Mureș s-a manifestat încă din anul 2005, cu ocazia întâlnirii de lucru a reprezentanților autorităților administrației publice locale din data de 9 august 2005.
Având în vedere scopul și obiectul de activitate, aderarea Consiliului Județean la Asociația Microregională "Târnava Mică Inferioară Coroisânmartin - Adămuș" ar facilita realizarea programelor comune de dezvoltare locală, regională și județeană, iar implicarea autorității publice județene ar contribui la dezvoltarea relațiilor reciproce, interinstituționale, susținerea intereselor comune în dezvoltarea durabilă, modernizarea și optimizarea activităților socio-economice specifice, în funcție de necesitățile existente la nivel local și județean, precum și la elaborarea și implementarea în comun a unor proiecte, pentru realizarea obiectivelor specifice asociației.
Potrivit art.27 din Statutul Asociației, Consiliul Județan Mureș, în calitate de membru va achita o taxă de înscriere de 150 lei(RON), urmân să contribuie la patrimoniul Asociației prin achitarea unei contribuții anuale, ce se va stabilii ulterior prin Hotărâre de către Adunarea Generală a Asociației
În conformitate cu prevederile art.104 alin.(1) lit.e din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, așa cum a fost modificată și completată prin Legea nr.286/2006, consiliul județean hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ-teritoriale din țară sau din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale sau internaționale ale autorităților publice locale, în vederea promovării unor interese comune.
Față de cele mai sus arătate, propunem aderarea Consiliului Județean Mureș, în calitate de membru, la Asociația Microregională "Târnava Mică Inferioară Coroisânmartin - Adămuș", potrivit proiectului de hotărâre anexat.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke

 

SECRETAR
Ioan Togănel